Bli godkjent

For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen må organisasjonen sende en søknad til soknad@innsamlingskontrollen.no

Følgende krav stilles til godkjente organisasjoner:

 • Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Organisasjonen må føre regnskap i henhold til standarden “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” (aktivitetsregnskap).
 • Organisasjonen må ha statsautorisert revisor.
 • Organisasjonen forplikter seg til å ha en innsamlingsprosent på 65%. Les mer om nøkkeltall
 • Organisasjonen må følge de etiske retningslinjene for Innsamling i Norge.
 • Organisasjonen må avlegge årlig rapportering til Innsamlingskontrollen.

Se fullstendige vilkår for godkjenning

Les mer om regnskapskrav (kommer snart)
Les mer om etiske retningslinjer
Les mer om årlig rapportering

Følgende skal sendes inn:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Organisasjonens vedtekter.
 • Budsjett for inneværende år.
  Hent budsjettmal her
 • Om tilgjengelig: Regnskap for de to foregående år med styrets årsberetning og revisjonsberetning.
 • En kort beskrivelse av kontrollopplegget for innsamlingsarbeidet.
 • Selvevaluering: Skjema i PDF

Budsjett skal settes opp i henhold til kontoplan for aktivitetsregnskap.

Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes bare inn dersom de foreligger.

Last ned søknadsskjema

Ta gjerne kontakt med oss, på telefon 468 50 282 eller post@innsamlingskontrollen.no, dersom du skulle ha noen spørsmål rundt søknad eller utfylling av skjemaer. Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil ikke bli forkastet, men fører som oftest til at prosessen tar noe lengre tid.

Kostnader

 • Registreringsavgift faktureres ved godkjenning pålydende 4000,-
 • Årsavgift faktureres etterskuddsvis.
 • Årsavgiften for inntekter/innsamlet beløp på inntil kr. 10 mill. er 2 promille, minimum kr. 2.000,-
 • Årsavgiften for inntekter/innsamlet beløp over kr. 10 mill. er 1 promille, minimum 20 000,- maksimum 40 000,-

Beregn årlig avgift her

Hvorfor søke om godkjenning?
Organisasjoner som selv velger å søke om godkjenning viser at de er seriøse innsamlingsaktører.

Organisasjonene forplikter seg til å opprettholde en innsamlingsprosent på 65% og å være åpne om alle økonomiske og administrative forhold. De underlegger seg også etiske retningslinjer for innsamling i Norge.

En slik åpenhet gir større kontroll og gjennomsiktighet, og vil gi de organisasjoner som er godkjent en fordel overfor de som ikke er det. Det bidrar også til å skape en større tillit til innsamlingsbransjen som helhet.

Fra og med november 2014 må organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon være godkjent av Innsamlingskontrollen. Norad anbefaler også organisasjoner som ønsker å søke om prosjektavtale å være godkjent av Innsamlingskontrollen. 

Les mer her


Kontrollarbeidet og organisasjonenes forpliktelser

Organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen må hvert år sende inn aktivitetsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning senest én måned etter at regnskapet er vedtatt, dog senest 1. august.

Innsamlingskontrollen gjennomgår så organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger med bistand av profesjonelle eksterne tilbydere. Det vurderes om organisasjonene overholder vilkåret om en innsamlingsprosent på 65%, og i hvilken grad organisasjonene har rettet seg etter regnskapsloven og NRS (f) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (standarden).

I enkelte tilfeller foretar vi også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter. 

Etter gjennomgangen mottar samtlige godkjente organisasjoner regnskapskommentarer og regnskapene legges ut på Innsamlingskontrollens nettside. 

Godkjente organisasjoner forplikter seg også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge. Innsamlingskontrollen samarbeider med Forbrukertilsynet for å forsikre seg om at retningslinjene blir overholdt.


Særskilt unntak
For organisasjoner, som på grunn av krav til felles regnskapsstandard for konsernet, ikke kan benytte ”NRS for ideelle organisasjoner,” kan IK innvilge unntak. Det forutsettes at:

 • Innsamlingsaktiviteten utgjør kun en begrenset del av organisasjonens totale aktivitet.
 • At det i note til konsernregnskapet er inkludert aktivitetsbasert regnskap for innsamlingsaktiviteten.
 • Note med innsamlingsprosenten for innsamlingsaktivitetene er inkludert som note i konsernregnskapet.
 • At det i note til konsernregnskapet videre inkluderes all finansiell informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i ”NRS for ideelle organisasjoner” (Dette vil normalt inkludere noter som er spesifikke for standarden).
 • Både aktivitetsregnskapet og de spesifikke notene er satt opp i henhold til regnskapsprinsippene i ”NRS for ideelle organisasjoner”.
 • Denne/disse noten(e) inngår som en integrert del av det revisjonsbekreftede konsernregnskapet.

Ved spørsmål rundt godkjenning, send oss en e-post til post@innsamlingskontrollen.no eller ring oss på tlf. 468 50 282