Om Innsamlingskontrollen

Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Dette gjøres i praksis gjennom listen over godkjente organisasjoner. Gjennom Godkjent-listen kan alle som ønsker få innsyn i organisasjonen.

Det meste av innsamlingsvirksomheten som gjennomføres i Norge, både gjennom store organisasjoner og mindre enkeltinnsamlinger, er seriøs og redelig, men det finnes også tvilsomme aktiviteter. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer innsamlingsaktiviteter.

Se Innsamlingskontrollens vedtekter

Godkjente organisasjoner
Åpenhet er et krav og bidrar til økt trygghet for giverne.

Godkjente organisasjoner forplikter seg til ekstern kontroll, følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.

Godkjente organisasjoner forplikter seg til å opprettholde en innsamlingsprosent på minimum 65%. Enklere sagt, organisasjonen kan ikke bruke mer en 35 kroner på å samle inn en hundrelapp. Innsamlingsprosent beregnes over et gjennomsnitt på 5 år.

Hvert år gjennomgår Innsamlingskontrollen organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger. I enkelte tilfeller foretar vi også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter.

Under godkjente organisasjoner (tidligere Innsamlingsregisteret) er det lagt ut relevant informasjon om økonomiske og administrative forhold. I tillegg til årsberetning, regnskap, styrets beretning og opplysninger om styret, legges det ut nøkkeltall som gir et godt bilde på driften av organisasjonen.

Organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon må være godkjent av Innsamlingskontrollen. Det samme gjelder for Operasjon Dagsverk. Norad anbefaler også organisasjoner som ønsker å søke om prosjektavtale å være godkjent av Innsamlingskontrollen.

For å bli godkjent må organisasjoner søke om godkjenning. For godkjenning påløper et godkjennings-gebyr på 4000 kr, deretter betaler godkjent organisasjon en årlig sum, basert på årlige inntekter.

Les mer om godkjenning her

OBS-listen
Det ligger innenfor Innsamlingskontrollens formål å bevisstgjøre givere. Dette inkluderer også å advare mot useriøse aktører. Vi har i tråd med dette etablert en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad. Vi har for organisasjoner som er innført i listen bedt om å få tilsendt regnskap og andre opplysninger vedrørende økonomiske og administrative forhold. Organisasjonene er inngående gjort oppmerksom på bakgrunnen for henvendelsen.

Det er presisert at manglende svar eller vilje til å gi opplysninger anses som en klar indikasjon på at man utøver en virksomhet som ikke tilfredsstiller de grunnleggende krav som bør gjelde for innsamlere. Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit i forholdet til giverne. Dette gjelder både i forhold til økonomi og det organisatoriske/styringsmessige.

Forespørsler om innsyn i organisasjoner som samler inn penger er som ledd i å trygge givernes bidrag og ikke for å markedsføre IKs godkjenningsordning. Vi forespør innsyn i svært mange organisasjoner og kun et fåtall av disse føres opp på OBS-listen. Innsendte regnskap vil bli gjennomgått av Innsamlingskontrollen, men vil ikke påføre organisasjonen noen godkjenning eller kostnader. Det eksisterer egne vilkår for godkjenning og en søknad om godkjenning må være frivillig.

Les mer om OBS-listen her

ICFO logo

Innsamlingskontrollen i Norge er medlem av ICFO, som opererer med undertittelen “The association of national monitoring agencies”. ICFO er et overnasjonalt organ der nasjonale stiftelser og overvåkningsorganer for innsamlinger er samlet under en felles paraply. Det er bare en slik organisasjon som kan sette kjøreregler og etiske standarder for aksjoner med globalt nedslagsfelt.

Organisasjonen ICFO ble etablert med sete i Amsterdam i 1989 som et overvåkingsorgan for innsamlingsorganisasjoner innen EU. Det ble raskt utvidet til å omfatte nasjonale kontrollstiftelser og overvåkingsorganer fra hele verden.

Transparency International Norge

Innsamlingskontrollen i Norge er medlem av Transparency International Norge. Som medlem i Transparency International Norge forplikter Innsamlingskontrollen i Norge seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon og å arbeide for å implementere verdier, etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogrammer som dekker hele virksomheten.

Innsamlingskontrollen samarbeider også med Forbrukertilsynet, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norges Innsamlingsråd, Norad og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).