Nøkkeltall

Organisasjonene kan ikke vurderes i forhold til hverandre ene og alene basert på nøkkeltall, uten at man samtidig foretar en vurdering av inntektsgrunnlaget og organiseringen av virksomheten.

Det er fordi tallene hentes direkte fra organisasjonenes regnskap uten justeringer. Dette vil eksempelvis innebære at kostnader som er pådratt for å sikre fremtidige inntekter, ikke fordeles over inntektsperioden, men kostnadsføres det året de er pådratt. Noter til regnskapet og årsberetning vil ofte være klargjørende.

Innsamlingsprosent
Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen.

Beregningsgrunnlaget omfatter kun innsamlede midler og ikke organisasjonens øvrige inntekter; offent­lige tilskudd, medlemsinntekter, lotteriinntekter og salgsinntekter inngår ikke i beregningen.

Administrasjonsprosent
Prosentsatsen viser hvor stor andel av totalt tilgjengelige midler som er brukt til administrasjon.

Administrasjon er de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, blant annet planlegging, styring og evaluering av organisasjonens aktiviteter. Det er ikke et mål i seg selv at administrasjonskostnadene er lavest mulig. Organisasjonene må ha en administrasjon som sikrer forsvarlig forvaltning og disponering av midlene.   

Administrasjonsprosenten = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler.

Formålsprosent
Prosentsatsen viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket.

Formålsprosenten er et nyttig nøkkeltall i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon.

Formålsprosenten = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler.