Vilkår for godkjenning

 • Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene. 
 • Organisasjonen må ha en statsautorisert revisor.
 • Organisasjonen må opprettholde en innsamlingsprosent på 65% i gjennomsnitt over 5 år.
 • Regnskap skal føres i henhold til standarden «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.» Det er utarbeidet standard oppsett for balanse og aktivitetsregnskap som skal benyttes. Organisasjonen plikter for øvrig til en hver tid å følge de retningslinjer IK gir med hensyn til hvilke opplysninger som skal fremgå av regnskapet. Se våre regnskapssider.  
 • Årsregnskap med tilhørende beretninger skal sendes IK senest én måned etter at regnskapet er vedtatt, dog senest 1. august, året etter avsluttet regnskapsår. Styret kan samtykke til avvikende regnskapsår og gi fristforlengelse.  
 • Dersom innsamling av midler gjennomføres i samarbeid med andre utenforstående fysiske eller juridisk personer på kommersiell basis, må grunnleggende krav til uavhengighet og habilitet være oppfylt. Ingen tillitsmenn eller ansatte i organisasjonen kan på direkte eller indirekte måte ha interesser i forhold til den eller de personer man skal samarbeide med. Organisasjonen skal ved avleggelse av regnskap gi opplysninger om hvorledes vederlaget er fastsatt, hvilke tjenester det omfatter og omfanget av det vederlag som samlet er betalt. 
 • Dersom IK finner det nødvendig, skal det kunne gjennomføres spesiell kontroll av regnskapene. Slik gjennomgang skal søkes gjort i samarbeid med den ansvarlige revisor. Eventuelle pålegg må gjennomføres uten opphold. IK har taushetsplikt om interne forhold. Med mindre det treffes beslutning om noe annet, skal kostnadene for slik kontroll belastes organisasjonen. 
 • Ved brudd på bestemmelsene om godkjenning og kontroll og gitte pålegg, kan IK sperre organisasjonens konti inntil det mangelfulle forhold er rettet opp. På samme vilkår kan godkjenningen tilbakekalles. I så fall skal det treffes særskilt beslutning om hvordan organisasjonens midler skal disponeres. 
 • IK kan iverksette de tiltak man finner nødvendig for å advare givere. Dersom det antas å foreligge straffbare forhold, kan det inngis politianmeldelse. Med mindre det treffes beslutning om noe annet, skal kostnadene for tiltak som gjennomføres i henhold til denne bestemmelse belastes organisasjonen. 
 • Ved enhver markedsføring må organisasjonens navn, adresse og telefonnummer være oppgitt slik at de ansvarlige kan nås av allmennheten. 
 • Godkjenning av Innsamlingskontrollen innebærer både en rett og en plikt til å bruke IKs logo og man plikter til enhver tid å følge de retningslinjer som gis med hensyn til hvordan denne skal benyttes. 
 • IK kan slette eller nekte en godkjenning dersom:
  • IKs krav om godkjenning ikke er tilfredsstilt
  • Det foreligger brudd på etiske retningslinjer og regnskapskrav fastsatt av IK 
  • IK ikke finner å kunne godkjenne det fremlagte regnskap. 

Beregning av årsavgift: 

 • Årsavgiften beregnes med grunnlag i brutto samlede inntekter. Offentlige tilskudd og tilskudd fra moderorganisasjoner går ikke inn i grunnlaget. Inntekter fra annen virksomhet enn innsamlinger, gaver e.l. så som drift av faste eiendommer e.l. går inn i grunnlaget med netto overskudd. Finansinntekter går inn i grunnlaget etter at finansutgifter er trukket fra. 
 • Årsavgiften for inntekter/innsamlet beløp på inntil kr. 10 mill. utgjør 2 o/oo, minimum kr. 2.000,-  Ved inntekter/innsamlet beløp på over kr. 10 mill. utgjør årsavgiften 1 o/oo minimum kr. 20.000,- og maksimum kr. 40.000,-. 
 • Årsavgiften fastsettes ut fra organisasjonenes regnskap for foregående år. For enkeltinnsamlinger beregnes avgiften ved avsluttet innsamling. 
 • Styret kan endre beregningsgrunnlaget og satsene, og dersom særlige grunner foreligger, gi dispensasjon fra retningslinjene.