OBS-liste

Det ligger innenfor Innsamlingskontrollens formål å bevisstgjøre givere samt å advare mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner. Vi har i tråd med dette valgt å etablere en OBS-liste over organisasjoner hvor det har fremkommet negative opplysninger av ulik grad.

Innsamlingskontrollen har den siste tiden sett at organisasjoner oppretter det vi kan kalle “underprosjekter” med både tildels like og vidt forskjellige formål. I disse tilfellene er det bare organisasjonsnummer oppgitt på faktura / tiggerbrev som røper hvem som faktisk står bak. Prosjektet fremstår med eget navn og logo som en selvstendig organisasjon og kan være forvirrende for en potensiell giver. OBS-listen er nå oppdatert for å reflektere dette. En organisasjon kan dermed ha flere ulike oppføringer på listen.

OBS-listen består i dag av 14 organisasjoner og innsamlingsprosjekter.

Åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold er grunnleggende for all ideell virksomhet. Likevel viser det seg at noen ikke forholder seg til dette. Da brytes tillitsforholdet mellom giver og organisasjonen det gjelder.  Vi anser dette som et klart tegn på at virksomheten som utøves er useriøs.

Innsamlingskontrollens retningslinjer for OBS-listen

Vårt formål er å arbeide for god innsamlingsskikk og gjennom dette gi giverne trygghet for sitt bidrag. Derfor retter vi henvendelser til en rekke organisasjoner. Kun et fåtall av disse føres opp på OBS-listen. Innholdet i listen er basert på objektive opplysninger. Alle organisasjoner som er oppført på listen har fått anledning til å kommentere forholdene.  

Se også:


Organisasjoner

Organisasjon Organisasjonsnummer Poststed
{{ organization.name }} {{ organization.org_number }} {{ organization.city }}