Andre relevante registre

Her finner du informasjon om andre registre som oppfattes som relevante. 

Enhetsregisteret
De opplysninger som fremkommer hos Innsamlingskontrollen er i overensstemmelse med Enhetsregisteret.

Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Les mer om Enhetsregisteret.


Frivillighetsregisteret
Frivillighetsregisteret ble opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Registeret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndingheter. Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke det rettslige grunnlaget til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor. Systematisk informasjon vil gi bedre grunnlag for statistikk og forskning på feltet. 

Les mer om Frivillighetsregisteret


Lotteriregisteret
Lotteriregisteret blir oppdatert av Lotteritilsynet. Der finner du informasjon om lotteri og lotteriaktører i Norge, bl.a. oversikt over godkjente aktører i lotterimarkedet, i tillegg til oversikt over lotteritillatelser, bingotillatelser og ulike automattillatelser.

Les mer om Lotteriregisteret.


Stiftelsesregisteret
Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og har ansvaret for forvaltning, tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etterstiftelsesloven. Dette ansvaret var tidligere tilknyttet Fylkesmannen. Stiftelsestilsynet er en del av organisasjonen Lotteri- og stiftelsestilsynet og ligger i Førde i Sogn og Fjordane.

Les mer om Stiftelsesregisteret.


Reservasjonsregisteret
Reservasjonsregisteret skal gjøre det enklere for privatpersoner å reservere seg mot at adressene deres blir brukt til adressert reklame i posten eller til telefonsalg. Reservasjonene blir registrert i et sentralt register i Brønnøysund. Alle som skal drive direkte markedsføring, plikter å oppdatere sine adresselister mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

Les mer om Reservasjonsregisteret.


Foretaksregisteret 
Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Alle næringsdrivende foretak – med begrenset så vel som med ubegrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig basis.

Les mer om Foretaksregisteret.