For godkjente organisasjoner

NY PORTAL FOR REGNSKAPSRAPPORTERING: app.innsamlingskontrollen.no
Meld inn brukere dersom dere ikke har gjort det allerede til post@innsamlingskontrollen.no
Bruksanvisning for app.innsamlingskontrollen.no

For regnskapsåret 2023 skal følgende dokumenter skal leveres senest 1. august 2024:

Styrets årsberetning/ Rapport fra styret

Revisjonsberetning

Aktivitetsregnskap med balanse og noter

Revisors egenerklæring (En bekreftelse fra revisor på utført revisjon)

Selvevaluering – fylles ut i portalen før opplasting av andre dokumenter (nytt fra 2023)

Dersom dere trenger utsettelse, kan dere legge dette inn ved å logge inn på app.innsamlingskontrollen.no

For komplett rapportering er dere nødt til å utforme fire separate dokumenter og laste dette opp i vårt rapporteringssystem. Digital signering er blitt mer og mer vanlig, men dette gjør det umulig å redigere dokumentet i ettertid. Sett dere derfor inn i kravene til utforming i god tid før den sendes til signering, så unngår både dere og vi merarbeid. Ufullstendige rapporter / feil dokumenter vil medføre at innsendelsen underkjennes og dere vil på ny motta påminnelser / purringer fra systemet. Selvevaluering fylles ut før man kan laste opp i portalen.


Styrets årsberetning / Rapport fra styret: 
Her ønsker vi styrets årsberetning som egen pdf.
Organisasjoner som ikke er lovpålagt å utforme styrets årsberetning skal utforme og laste
opp “Rapport fra styret” som inneholder følgende:

 • Informasjon om organisasjonens daglige drift i løpet av året, samt eventuelle avdelinger og
  utenlands-aktiviteter.
 • Rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten bla. hva mener man å
  ha oppnådd i løpet av det siste driftsåret og opplysninger om forsknings- og
  utviklingsaktiviteter dersom dette er aktuelt.
 • Uttalelse om organisasjonens planer for fremtiden og grunnlaget for videre drift.
 • Relevante opplysninger om arbeidsmiljø?
 • Faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.

  Redegjørelsen skal være gjennomgått av revisor i hht. kravene til revisors arbeid i
  revisjonsstandarden ISA 720 (Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon»)


Link til standard om rapport fra styret.


Revisjonsberetning
Vi ønsker revisjonsberetningen i en egen pdf. Revisjonsberetningen er utarbeidet av revisor, og beskriver revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Dokumentasjon som er sendt til revisor fra styret er ikke nødvendig.


Aktivitetsregnskap med noter
Aktivitetsbasert (ikke resultatbasert) regnskap skal inneholde balanse og noter i pdf. Vi minner om at noter skal inneholde nøkkeltall. Les mer om aktivitetsbasert regnskap på våre nettsider.


Revisors egenerklæring
Revisors egenerklæring fylles ut av organisasjonens revisor i samsvar med revisjonsberetning. Revisors egenerklæring brukes kun internt av Innsamlingskontrollen. Nye organisasjoner bør gi beskjed til revisor i god tid før revisjon at dette dokumentet er påkrevd. Å be revisor fylle ut dette i etterkant kan medføre ekstra kostnader for organisasjonen. Det bør ikke koste organisasjonen noe ekstra dersom revisor fyller ut dette skjemaet underveis i revisjonen. Skjema er tilgjengelig for nedlasting på våre nettsider.


Selvevaluering
Selvevaluering fylles ut av en representant for organisasjonen. Dette er et internt dokument som brukes av Innsamlingskontrollen i vår årlige gjennomgang. Det blir ikke tilgjengelig for allmennheten på deres underside hos oss. Skjemaet er tilgjengelig for nedlasting på våre nettsider.


Tilleggsdokument
For enkelte organisasjoner har vi muligheten til å laste opp et tilleggsdokument. Dette forutsetter at man skal levere et aktivitetsregnskap i tillegg til organisasjonens regulære regnskap eller annet dokument etter avtale. Vi vil ikke åpne for å bruke denne til å f.eks. levere noter, da dette skal være inkludert i årsregnskapet. Dersom dere har behov for å laste opp tilleggsdokument, ta kontakt med oss på post@innsamlingskontrollen.no.