Informasjon til revisor

Alle organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen er forpliktet til å følge Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret. Retningslinjene krever at innsamlingsorganisasjoner skal avlegge aktivitetsregnskap etter regnskapsloven og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (standarden).

I tillegg presiserer retningslinjene noen tilleggskrav. Det kreves at organisasjonene benytter aktivitetsbasert oppstillingsplan. Det betyr at det offisielle regnskapet skal avlegges med en aktivitetsbasert oppstillingsplan. Godkjente innsamlingsorganisasjoner som omfattes av konsernregnskapsplikt skal også avlegge konsernregnskap etter aktivitetsmodellen.

Revisor må påse at Innsamlingskontrollens retningslinjer (herunder krav til rapportering) er fulgt i det regnskapet som organisasjonen har avlagt. Det er også viktig at revisor vurderer om fordelingen av kostnader mellom de forskjellige aktivitetene er rimelig og konsistent over tid.

Revisor må sørge for å benytte riktig mal for revisjonsberetningen slik at det ikke er tvil om at aktivitetsregnskapet er revidert.  Mal for revisjonsberetning finnes på side 757 i Revisors Håndbok 2012 (Eksempel N6 Normalberetning til ideell organisasjon som har avlagt aktivitetsregnskap).


Feil som går igjen i de rapporterte regnskapene:

 • Det offisielle regnskapet er ikke avlagt etter NRS (F) God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
 • Det er avlagt et artbasert resultatregnskap istedenfor et aktivitetsregnskap
 • Det er ikke opplyst om regnskapsprinsippene, herunder prinsippene for fordeling av kostnader i note
 • Innsamlingskostnader er ikke spesifisert på egen linje slik at det ikke er mulig å beregne innsamlingsprosenten
 • Innsamlingsprosent, formålsprosent og administrasjonsprosent for de 5 siste årene er ikke oppgitt i note
 • Det mangler kommentarer til endringer i innsamlingsprosent, formålsprosent og administrasjonsprosent.
 • Det mangler spesifikasjon av kostnader etter art i note
 • Bruttobevegelsene i egenkapitalen framgår ikke i aktivitetsregnskapet eller i note
 • Det mangler opplysninger hvilke restriksjoner det er knyttet til egenkapitalen
 • Grunnkapitalen i stiftelser er ikke spesifisert på egen linje
 • Det er ikke opplyst om transaksjoner med nærstående parter
 • Revisor har ikke brukt riktig mal for revisjonsberetningen