Aktivitetsregnskap for nybegynnere

Denne veilederen er ment til å gi en forklaring på begrepene fra “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”, der de avviker fra et typisk resultatregnskap. Veilederen forutsetter at du har en grunnleggende forståelse for regnskap. Vi vil ta for oss begrepene i rekkefølgen fra oppstillingsplanen under.

Dersom du ønsker å hoppe direkte til en bestemt forklaring, trykk her.

Et aktivitetsregnskap skal i størst mulig grad gi god informasjon til giverne og utenforstående om resultatet av de aktiviteter som er gjennomført i året. Det skal være enkelt å se hvordan midlene er anskaffet og hvordan de er brukt.


“Norsk regnskapsstandard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” er laget av Norsk Regnskapstiftelse.

Denne har en oppstillingsplan for “Aktivitetene” i kapittel 4 del 3.
Denne følger her:

ANSKAFFEDE MIDLER
Medlemsinntekter
Tilskudd

– Offentlige tilskudd
– Andre tilskudd
Sum tilskudd
Innsamlede midler, gaver m.v.
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonene formål

– som oppfyller organisasjonene formål
– som skaper inntekter
Sum inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Finans og investeringsinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter


FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler
– Andre kostnader til anskaffelse av midler
Sum kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål
– Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Sum kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnad
Sum forbrukte midler

Ta meg til “Medlemsinntekt”

Fordeling av kostnader:
Kostnader som kan knyttes direkte opp til en aktivitet føres i sin helhet under denne aktiviteten. Felleskostnader, som eksempelvis lønn, IT, telefon, strøm og husleie skal fordeles på de ulike aktiviteter, så langt det ut fra en fornuftig og realistisk vurdering lar seg gjøre.