Zuccarellostiftelsen

Formål
Vi skal redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at enda flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Les mer

Målsettinger
  • Å bidra til å skape sterke og trygge barn.
  • Å bidra til et mer inkluderende samfunn.
  • Å bidra til (bedre) integrering.

Hovedaktiviteter
Zuccarellostiftelsen vil sørge for økonomisk støtte til idrettsklubber og -foreninger og lignende organisasjoner, samt enkeltindivider, gjennom tilskudd og stipender.

Zuccarellostiftelsen vil proaktivt jobbe for å begrense utenforskap i samfunnet. Stiftelsen vil gjennom sitt arbeid også bidra til økt inkludering i det norske samfunn. Dette inkluderer aktiv bruk av media, sosiale plattformer, samt utvalgte strategiske samarbeid.

Formål: Idrett, Barn, Norge, ungdom, Lavinntekt, Aktivitetstilbud
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 100 300 0
Andre tilskudd 1 860 1 565 0
Innsamlede midler 3 927 1 520 1 405
Andre inntekter 1 337 830 1 572
Sum anskaffede midler 7 224 4 215 2 977
Kostnader innsamling av midler 1 274 389 267
Andre kostnader til anskaffelse av midler 413 166 0
Kostnader til organisasjonens formål 5 217 2 839 2 238
Administrasjonskostnader 154 101 213
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 7 058 3 495 2 718
Aktivitetsresultat 166 720 259
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 126 0 0
Omløpsmidler 2 810 2 102 1 250
Sum eiendeler 2 936 2 102 1 250
Formålskapital 2 002 1 840 1 120
Gjeld 935 262 164
Sum formålskapital og gjeld 2 937 2 102 1 284
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 67,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.