Unicef-Komiteen I Norge

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vår jobb er å forsvare barns rettigheter og sikre at barn over hele verden overlever, får beskyttelse og mulighet til å utvikle seg. 

Les mer

UNICEF er til stede i over 150 land og arbeider både med nødhjelp og langsiktig bistand. Det som er viktig for barn, er viktig for UNICEF. Alle områder som er viktige for barns oppvekst, er prioriterte arbeidsområder for UNICEF:

  • barns helse og ernæring
  • vaksiner
  • rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold
  • kvalitetsskole for alle barn
  • beskyttelse mot vold og utnytting
  • beskyttelse mot hiv/aids
  • beskyttelse i krisesituasjoner

Rettesnoren for UNICEFs arbeid er FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 5 523 7 603 6 048
Andre tilskudd 20 508 16 875 7 722
Innsamlede midler 149 343 161 025 403 180
Andre inntekter 20 539 20 902 11 939
Sum anskaffede midler 195 913 206 405 428 889
Kostnader innsamling av midler 32 632 32 615 72 456
Andre kostnader til anskaffelse av midler 22 610 18 710 10 671
Kostnader til organisasjonens formål 198 076 207 792 127 950
Administrasjonskostnader 6 952 6 428 6 656
Finanskostnader 123 869 0
Sum forbrukte midler 260 393 266 414 217 733
Aktivitetsresultat -64 480 -60 009 211 156
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 66 470 109 901 0
Omløpsmidler 96 270 128 176 286 774
Sum eiendeler 162 740 238 077 286 774
Formålskapital 96 507 156 987 216 856
Gjeld 70 233 81 090 69 918
Sum formålskapital og gjeld 166 740 238 077 286 774
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 78,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.