Unicef-Komiteen I Norge

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vår jobb er å forsvare barns rettigheter og sikre at barn over hele verden overlever, får beskyttelse og mulighet til å utvikle seg. 

Les mer

UNICEF er til stede i over 150 land og arbeider både med nødhjelp og langsiktig bistand. Det som er viktig for barn, er viktig for UNICEF. Alle områder som er viktige for barns oppvekst, er prioriterte arbeidsområder for UNICEF:

  • barns helse og ernæring
  • vaksiner
  • rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold
  • kvalitetsskole for alle barn
  • beskyttelse mot vold og utnytting
  • beskyttelse mot hiv/aids
  • beskyttelse i krisesituasjoner

Rettesnoren for UNICEFs arbeid er FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Formålsprosenten for UNICEF i 2017 påvirkes av TV-aksjonen-midlene som overføres til egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner i påvente av å bli utbetalt til prosjekter i 2018 og fremover.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 7 603 6 048 5 749
Andre tilskudd 16 875 7 722 10 433
Innsamlede midler 161 025 403 180 149 941
Andre inntekter 20 902 11 939 12 400
Sum anskaffede midler 206 405 428 889 178 523
Kostnader innsamling av midler 32 615 72 456 37 429
Andre kostnader til anskaffelse av midler 18 710 10 671 14 690
Kostnader til organisasjonens formål 207 792 127 950 120 380
Administrasjonskostnader 6 428 6 656 5 550
Finanskostnader 869 0 0
Sum forbrukte midler 266 414 217 733 178 049
Aktivitetsresultat -60 009 211 156 474
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 109 901 0 0
Omløpsmidler 128 176 286 774 71 940
Sum eiendeler 238 077 286 774 71 940
Formålskapital 156 987 216 856 5 606
Gjeld 81 090 69 918 66 240
Sum formålskapital og gjeld 238 077 286 774 71 846
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 79,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.