U-Landsforeningen Svalene

Svalene er en bistandsorganisasjon som finansierer driften av en yrkesskole for fattige jenter i utkanten av Lima, Peru. 

Les mer

Navnet på skolen er Cristiania. Midlene som kommer inn i Norge er faste bidrag og gaver fra privatpersoner og institusjoner.
Midlene foreningen får inn går nesten uavkortet til prosjektet, da alt arbeidet i Norge gjøres frivillig.
Foreningen holder kontinuerlig kontakt med samarbeidspartneren, Asociación Cristiania i Peru, for oppfølging og gjensidig inspirasjon, og med bidragsyterne i Norge gjennom 3 nyhetsbrev i året.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 984 1 005 956
Andre inntekter 3 1 1
Sum anskaffede midler 987 1 006 957
Kostnader innsamling av midler 7 6 5
Andre kostnader til anskaffelse av midler 10 10 9
Kostnader til organisasjonens formål 999 897 1 008
Administrasjonskostnader 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 016 913 1 022
Aktivitetsresultat -29 93 -65
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 526 556 463
Sum eiendeler 526 556 463
Formålskapital 526 556 463
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 526 556 463
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.