Strømmestiftelsen

Vi vil utrydde fattigdom. Strømmestiftelsen er en norsk utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom mikrofinans og utdanning.

Les mer

Vår visjon er en verden uten fattigdom. 
Vi driver langsiktig utviklingsarbeid sammen med lokale partnerorganisasjoner i Sør. 
Våre to viktigste verktøy er utdanning og mikrofinans. Ved å gi folk mulighet til skolegang, sparemuligheter og tilgang til små lån, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre. Dette kaller vi Hjelp til selvhjelp.

Strømmestiftelsen skaper varige forandringer sammen med de fattiges iherdige egeninnsats. Samtidig ser vi at folk blir stolte av seg selv og det de oppnår. Dette er viktig for oss. For stolthet, verdighet og selvrespekt kan ikke gis i gave, men kommer som frukter av det arbeidet mennesker investerer i sine egne liv. Lokalt ansatte i regionene Strømmestiftelsen har valgt å ha lokalt ansatte ved regionkontorene. Dette er en styrke for organisasjonen på flere måter. Det bidrar for eksempel til å holde administrasjonskostnadene nede. Men viktigst av alt: De lokale kjenner forholdene best, og de vet hvor hjelpen trengs mest. Verdigrunnlag Strømmestiftelsen fremhever menneskelig verdighet, rettferdighet, likeverd mellom kjønnene, deltakelse, åpenhet og bærekraft som strategiske bærebjelker i kampen for å utrydde fattigdom.

Strømmestiftelsen bygger sin virksomhet på kristen verdier, men er religiøst og politisk nøytral i sitt utviklingsarbeid og valg av samarbeidspartnere. I tillegg har vi tre tverrgående tema som gjennomsyrer alle våre tiltak innen utvikling: 

  • Likeverd mellom kjønnene 
  • Miljømessig bærekraft 
  • Kulturell frihet
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 112 637 103 553 82 835
Andre tilskudd 21 240 29 353 21 934
Innsamlede midler 49 569 59 984 80 861
Andre inntekter 29 363 16 297 2 631
Sum anskaffede midler 212 809 209 187 188 261
Kostnader innsamling av midler 15 357 17 503 15 568
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 297 3 362 3 485
Kostnader til organisasjonens formål 199 284 192 297 164 724
Administrasjonskostnader 6 197 7 039 7 449
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 223 135 220 201 191 226
Aktivitetsresultat -10 326 -11 014 -2 965
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 121 510 122 737 12 612
Omløpsmidler 97 471 118 137 117 715
Sum eiendeler 218 981 240 874 130 327
Formålskapital 174 592 182 662 191 540
Gjeld 44 389 58 212 52 787
Sum formålskapital og gjeld 218 981 240 874 244 327
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 69,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.