Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping i utviklingsland.

Vi jobber i 11 land i Asia og Afrika. Gjennom langsiktig bistandsarbeid gir vi hvert år flere hundre tusen mennesker muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom.

Strømmestiftelsen er blant Norges største bistandsorganisasjoner. Når vi lykkes i vårt arbeid, er det fordi den lokale forankringen står så sterkt. Våre regionkontor ligger i Mali, Uganda og Sri Lanka og ledes og drives kun av lokalt ansatte. Vi samarbeider også tett med lokale organisasjoner. På denne måten bygger og bevarer vi kompetansen i mottakerlandene. Strømmestiftelsen får støtte fra NORAD og har et utstrakt næringslivssamarbeid. Vi støttes også av stiftelser og internasjonale organisasjoner og er avhengig av individuelle givere for å kunne gjennomføre våre programmer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Strategi 2019-2023
2019 var første året av Strømmestiftelsens nye strategiplanperiode. Fokuset i strategien er å jobbe gjennom lokalt partnerskap for å oppnå tre tematiske mål:

1) Bygge samfunn (Styrke sivilt samfunn og offentlig sektor);
2) Gi utdanning (Sikre inkluderende utdanning for svakerestilte grupper); og
3) Skape jobbmuligheter (Forbedre levebrødet for fattige på landsbygda gjennom å styrke inntektsgrunnlaget).

Ved å redusere antall land og tematikk har Strømmestiftelsen tatt viktige grep for å effektivisere, og dermed nå ut til flere.

Hovedmålet for strategiperioden er å styrke organisasjonens evne til å løfte mennesker varig ut av fattigdom. FNs bærekraftsmål anerkjenner at investering i innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for økonomisk vekst og utvikling. Strømmestiftelsen vil legge til rette for mer innovasjon i våre programmer, operasjonelle tilnærminger og måter å samle inn penger på. Vi vil også strebe etter mer utstrakt samarbeid der vårt bidrag er en del av en større helhet.

For å få et best mulig resultat har vi fire strategiske tilnærmingsmåter:

1.Styrke kvaliteten på programmene med fokus på roten til fattigdom
2.Drive folkeopplysning og påvirke myndigheters holdninger om global fattigdom og urettferdighet
3.Innsamling – mobilisere langsiktig støtte og ressurser
4.Drive en effektiv organisasjon

Våre tverrgående tema gjennomsyrer alt vårt arbeid: Likestilling mellom kjønnene; Miljø og klimaendringer; Inkludering og anti-korrupsjon.

For å få oppnå best mulig kvalitet på programmene har vi i denne strategiperioden valgt å fokusere på 3 av FNs 17 bærekraftsmål: Nr. 4 (Utdanning), nr. 5. (Likestilling mellom kjønnene) og nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst).

Aktiviteter
I 2019 fortsatte Strømmestiftelsen arbeidet med å styrke sivilt samfunn. I Nepal og Bangladesh ble 16.500 mennesker organisert i 1.103 selvhjelpsgrupper, hvorav halvparten ble organisert videre til 119 større nettverksorganisasjoner.

Alle barns rett til utdanning står fremdeles sentralt i vårt arbeid. 77.042 (63% jenter) barn på skoler i Asia og Øst-Afrika fikk dra nytte av arbeidet med å styrke offentlige skoler, mens 24.556 barn fikk tilgang på utdanning gjennom Strømmestiftelsens Speed School program i Vest Afrika. 10.352 ungdommer (90% jenter) deltok på Strømmestiftelsen livsmestringsprogram

Å sikre at sårbare og fattige kvinner får muligheten til å ta kontroll over eget liv er viktig i arbeidet med å utrydde fattigdom. 19.185 kvinner deltok i spare- og lånegrupper. Her lærer kvinnene å forvalte økonomien sin, samtidig som de får tilgang på kapital gjennom lån og kan starte inntektsbringende aktiviteter.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 91 668 86 972 89 164
Andre tilskudd 39 629 49 161 45 962
Innsamlede midler 82 567 73 850 75 303
Andre inntekter 6 399 5 081 894
Sum anskaffede midler 220 263 215 064 211 323
Kostnader innsamling av midler 16 547 15 357 17 503
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 496 2 297 3 362
Kostnader til organisasjonens formål 180 521 199 284 192 297
Administrasjonskostnader 8 170 6 197 7 039
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 206 734 223 135 220 201
Aktivitetsresultat 13 529 -8 071 -8 878
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 120 763 121 510 122 737
Omløpsmidler 137 510 97 471 118 137
Sum eiendeler 258 273 218 981 240 874
Formålskapital 188 122 174 592 182 662
Gjeld 70 151 44 389 58 212
Sum formålskapital og gjeld 258 273 218 981 240 874
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 80,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.