Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping i utviklingsland. Vi jobber i 11 land i Asia og Afrika. Gjennom langsiktig bistandsarbeid gir vi hvert år flere hundre tusen mennesker muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom. Strømmestiftelsen er blant Norges største bistandsorganisasjoner. Når vi lykkes i vårt arbeid, er det fordi den lokale forankringen står så sterkt. Våre regionkontor ligger i Mali, Uganda og Sri Lanka og ledes og drives kun av lokalt ansatte. Vi samarbeider også tett med lokale organisasjoner. På denne måten bygger og bevarer vi kompetansen i mottakerlandene. Strømmestiftelsen får støtte fra NORAD og har et utstrakt næringslivssamarbeid. Vi støttes også av stiftelser og internasjonale organisasjoner og er avhengig av individuelle givere for å kunne gjennomføre våre programmer

Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 159 728 100 059 91 668
Andre tilskudd 9 854 40 686 39 629
Innsamlede midler 70 045 78 290 82 567
Andre inntekter 5 158 8 339 6 399
Sum anskaffede midler 244 785 227 374 220 263
Kostnader innsamling av midler 14 038 16 910 16 547
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 145 1 492 1 496
Kostnader til organisasjonens formål 213 964 187 026 180 521
Administrasjonskostnader 7 991 7 822 8 170
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 238 138 213 250 206 734
Aktivitetsresultat 6 647 14 124 13 529
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 50 601 74 239 120 763
Omløpsmidler 203 357 183 608 137 510
Sum eiendeler 253 958 257 847 258 273
Formålskapital 207 092 202 246 188 122
Gjeld 46 866 55 601 70 151
Sum formålskapital og gjeld 253 958 257 847 258 273
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 80,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.