Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping i utviklingsland. Vi jobber i 11 land i Asia og Afrika. Gjennom langsiktig bistandsarbeid gir vi hvert år flere hundre tusen mennesker muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom. Strømmestiftelsen er blant Norges største bistandsorganisasjoner. Når vi lykkes i vårt arbeid, er det fordi den lokale forankringen står så sterkt. Våre regionkontor ligger i Mali, Uganda og Sri Lanka og ledes og drives kun av lokalt ansatte. Vi samarbeider også tett med lokale organisasjoner. På denne måten bygger og bevarer vi kompetansen i mottakerlandene. Strømmestiftelsen får støtte fra NORAD og har et utstrakt næringslivssamarbeid. Vi støttes også av stiftelser og internasjonale organisasjoner og er avhengig av individuelle givere for å kunne gjennomføre våre programmer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 100 059 91 668 86 972
Andre tilskudd 40 686 39 629 49 161
Innsamlede midler 78 290 82 567 73 850
Andre inntekter 8 339 6 399 5 081
Sum anskaffede midler 227 374 220 263 215 064
Kostnader innsamling av midler 16 910 16 547 15 357
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 492 1 496 2 297
Kostnader til organisasjonens formål 187 026 180 521 199 284
Administrasjonskostnader 7 822 8 170 6 197
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 213 250 206 734 223 135
Aktivitetsresultat 14 124 13 529 -8 071
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 74 239 120 763 121 510
Omløpsmidler 183 608 137 510 97 471
Sum eiendeler 257 847 258 273 218 981
Formålskapital 202 246 188 122 174 592
Gjeld 55 601 70 151 44 389
Sum formålskapital og gjeld 257 847 258 273 218 981
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 78,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.