Stiftelsen Yes Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å fremme bærekraftig vekst og bekjempe fattigdom i landsbyer på Kilimanjaro i Tanzania. Inkludering av utviklingshemmede står sentralt i prosjektene. Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats.

Les mer

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen i Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. Stiftelsen arbeider på grunnlag av de etiske standarder som er nedfelt i ulike FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, likeverd, sosiale og økonomiske rettigheter.

Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats. Innsamlede midler kanaliseres i sin helhet til prosjekter og virksomhet i henhold til stiftelsens mål, handlingsprogram og styrevedtak. Stiftelsen praktiserer full åpenhet om driften, regnskapsmessige forhold og hvordan midlene disponeres.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Til tross for pandemien har året 2020 bekreftet at YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret er på god vei i retning av vår langsiktige målsetting om verdige liv for utviklingshemmede barn og deres familier.

Koronakrisen førte til at elevene ved foten av Kilimanjaro i Tanzania måtte sendes hjem fra mars til august. Medarbeiderne arbeidet på ulike vis intenst denne perioden for å redde Gabriellasenteret.

Deres enorme og praktisk rettede innsats har båret frukter i form av økt kollegialt samhold, styrking av foreldresamarbeidet og en stolthet over at barna kunne inviteres tilbake og møte sine velkjente omsorgspersoner da de gjenåpnet. Gabriellasenteret står støtt og endrer holdninger til utviklingshemmede barn og unge hos myndigheter og befolkning.

På daglig basis har de i dag 93 elever. Deres entreprenørskapsprogram gir elevene verdighet og hjelp til deres stigmatiserte familier. Deres ambulerende fagteam når ut til mange hundre utviklingshemmede i distriktene i Kilimanjaro regionen.

Gabriellasenteret er stiftet og drevet utelukkende av tanzanianere selv. Den norske Stiftelsen YES Kilimanjaro støtter deres virksomhet og samspiller på ulike fagnivåer med medarbeiderne på senteret.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 811 467 436
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 811 467 436
Kostnader innsamling av midler 25 28 4
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 789 360 585
Administrasjonskostnader 34 4 29
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 848 392 618
Aktivitetsresultat 963 75 -182
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 504 542 467
Sum eiendeler 1 504 542 467
Formålskapital 1 504 542 467
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 1 504 542 467
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 98,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.