Stiftelsen YES Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å fremme bærekraftig vekst og bekjempe fattigdom i landsbyer på Kilimanjaro i Tanzania. Inkludering av utviklingshemmede står sentralt i prosjektene. Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats.

Les mer

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen i Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. Stiftelsen arbeider på grunnlag av de etiske standarder som er nedfelt i ulike FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, likeverd, sosiale og økonomiske rettigheter.
Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats. Innsamlede midler kanaliseres i sin helhet til prosjekter og virksomhet i henhold til stiftelsens mål, handlingsprogram og styrevedtak. Stiftelsen praktiserer full åpenhet om driften, regnskapsmessige forhold og hvordan midlene disponeres.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Gabriellasenteret har i 2022 vist at de er på god vei i retning av vår langsiktige målsetting om verdige liv for utviklingshemmede barn og deres familier.

138 barn og unge har sitt daglige virke eller opplæring på Gabriellasenteret, 26 medarbeidere  på heltid, åtte på deltid. 
Ved å arrangere terapiuker der forldre kan komme med sine funksjonhemmede barn og bo en uke har de nådd ut til flere hundre i løpet av 2022. Deltagerene får for sine barn diagnostisering, selv får de faglig veiledning. Sammen med  likesinnede finner de styrke og hjelp til å stå i det stigmatiserte livet de lever med sine utviklingshemmede barn. I denne regionen er det fortsatt menge som ser seg nødt til å gjemme bort sine barn for ikke selv å miste jobben.

Gabriellasenteret er stiftet og drevet utelukkende av tanzanianere selv. Den norske Stiftelsen YES Kilimanjaro støtter deres virksomhet og samspiller på ulike fagnivåer med medarbeiderne på senteret.

Formål: Skole, Afrika, Fattigdomsbekjempelse, Undervisning, Utvikling, Rehabilitering, Menneskerettigheter, Opplæring, Informasjonsarbeid, Dyrevelferd, Tanzania, Funksjonshemmede, Helsetjenester, Barns rettigheter, Musikkterapi, Utviklingshemmede, Ernæring
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 664 471 1 811
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 664 471 1 811
Kostnader innsamling av midler 30 35 25
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 360 440 789
Administrasjonskostnader 8 5 34
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 398 480 848
Aktivitetsresultat 266 -9 963
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 763 1 495 1 504
Sum eiendeler 1 763 1 495 1 504
Formålskapital 1 761 1 495 1 504
Gjeld 2 0 0
Sum formålskapital og gjeld 1 763 1 495 1 504
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 95,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.