Stiftelsen Yes Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å fremme bærekraftig vekst og bekjempe fattigdom i landsbyer på Kilimanjaro i Tanzania. Inkludering av utviklingshemmede står sentralt i prosjektene. Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats.

Les mer

Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen i Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. Stiftelsen arbeider på grunnlag av de etiske standarder som er nedfelt i ulike FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, likeverd, sosiale og økonomiske rettigheter.

Stiftelsens aktiviteter er basert på frivillig innsats. Innsamlede midler kanaliseres i sin helhet til prosjekter og virksomhet i henhold til stiftelsens mål, handlingsprogram og styrevedtak. Stiftelsen praktiserer full åpenhet om driften, regnskapsmessige forhold og hvordan midlene disponeres.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Gabriellasenteret ble etablert i 2009 av to godt utdannede Tanzanianske ildsjeler, Brenda Shuma og Anthony Ephraim. I dag gir de tilrettelagt opplæring til 84 barn og unge utviklingshemmede.

Da YES Kilimanjaro innledet samarbeid med dem i 2011 hadde de kun tre elever. Stigma var for stort til at foreldre til utviklingshemmede barn og unge mestret å vise dem fram og be om hjelp. Gabriellasenterets pioner-arbeid har siden den gang påvirket folks holdninger.

Mer enn 500 familier er registrerte på deres ventelister. Familiene i denne køen inviteres til terapiopphold på Gabriellasenteret der de blir tilbudt diagnostisering, veiledning og samspill med andre i samme situasjon. De kommer fra alle Tanzanias regioner. Gabriellasenterets ambulerende fagteam har siden starten nådd ut til 6.000 utviklingshemmede barn/unge og deres familier.

2019 ble det første hele skoleåret for elever og medarbeidere på det nybygde Gabriellasenteret. De har god plass både ute og inne og det gir dem et handlingsrom der deres entreprenørskapsprogram kommer godt til syne.

Gabriellasenteret kan nå vise til resultater som vekker myndighetenes positive oppmerksomhet. Et viktig skritt på veien til en strukturell endring i Tanzania.

Gabriellasenterets langsiktige mål er å oppnå fulle rettigheter for alle utviklingshemmede.

Vår innsats i Kilimanjaro regionen 2019 har vært basert på følgende engasjementer:

  • Støtte Gabriellasenterets rettighetsarbeid for utviklingshemmede, moralsk, praktisk, faglig.
  • Støtte og aktivt delta i mellommenneskelig samspill via prosjektbesøk med samtaler, kurs, utveksling av kunnskap og erfaringer..
  • Støtte til videreutvikling av Gabriellasenterets nye bygningsmasse.
  • Støtte til videreutvikling og nyetablering av entreprenørskapet for både opplæring av de unge og framtidig bærekraft for Gabriellasenteret.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 811 467 436
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 811 467 436
Kostnader innsamling av midler 25 28 4
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 789 360 585
Administrasjonskostnader 34 4 29
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 848 392 618
Aktivitetsresultat 963 75 -182
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 504 542 467
Sum eiendeler 1 504 542 467
Formålskapital 1 504 542 467
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 1 504 542 467
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 98,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.