Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet.

Les mer

Stiftelsen skal gjennomføre tiltak for å øke allmennhetens kunnskap om organtransplantasjoner og å styrke befolkningens bevissthet om viktigheten av å øke tilgangen på organer.
Videre skal stiftelsen være pådrivere i forhold til helsevesen og politiske myndigheter.

Formål: Informasjonsarbeid, Organdonasjon, Transplantasjon
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 6 500 6 000 6 000
Andre tilskudd 202 149 305
Innsamlede midler 1 328 1 285 1 840
Andre inntekter 558 533 508
Sum anskaffede midler 8 588 7 967 8 653
Kostnader innsamling av midler 343 192 123
Andre kostnader til anskaffelse av midler 238 224 191
Kostnader til organisasjonens formål 7 299 5 502 7 296
Administrasjonskostnader 657 624 565
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 537 6 542 8 175
Aktivitetsresultat 51 1 425 478
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 102 90 77
Omløpsmidler 7 816 7 673 6 685
Sum eiendeler 7 918 7 763 6 762
Formålskapital 5 651 5 600 4 176
Gjeld 2 267 2 163 2 586
Sum formålskapital og gjeld 7 918 7 763 6 762
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 74,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.