Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet.

Les mer

Stiftelsen skal gjennomføre tiltak for å øke allmennhetens kunnskap om organtransplantasjoner og å styrke befolkningens bevissthet om viktigheten av å øke tilgangen på organer.

Videre skal stiftelsen være pådrivere i forhold til helsevesen og politiske myndigheter.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 6 000 6 000 6 000
Andre tilskudd 305 0 156
Innsamlede midler 1 840 1 203 473
Andre inntekter 508 183 623
Sum anskaffede midler 8 653 7 386 7 252
Kostnader innsamling av midler 123 126 153
Andre kostnader til anskaffelse av midler 191 196 435
Kostnader til organisasjonens formål 7 296 5 773 5 629
Administrasjonskostnader 565 618 598
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 175 6 713 6 815
Aktivitetsresultat 478 673 437
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 77 66 58
Omløpsmidler 6 685 5 920 5 001
Sum eiendeler 6 762 5 986 5 059
Formålskapital 4 176 3 698 2 674
Gjeld 2 586 2 288 2 385
Sum formålskapital og gjeld 6 762 5 986 5 059
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 93,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.