Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet.

Les mer

Stiftelsen skal gjennomføre tiltak for å øke allmennhetens kunnskap om organtransplantasjoner og å styrke befolkningens bevissthet om viktigheten av å øke tilgangen på organer.

Videre skal stiftelsen være pådrivere i forhold til helsevesen og politiske myndigheter.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 6 000 6 000 6 000
Andre tilskudd 0 156 0
Innsamlede midler 1 203 473 435
Andre inntekter 183 623 683
Sum anskaffede midler 7 386 7 252 7 118
Kostnader innsamling av midler 126 153 148
Andre kostnader til anskaffelse av midler 196 435 254
Kostnader til organisasjonens formål 5 773 5 629 5 577
Administrasjonskostnader 618 598 676
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 713 6 815 6 655
Aktivitetsresultat 673 437 463
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 66 58 43
Omløpsmidler 5 920 5 001 3 340
Sum eiendeler 5 986 5 059 3 383
Formålskapital 3 698 2 674 2 237
Gjeld 2 288 2 385 1 146
Sum formålskapital og gjeld 5 986 5 059 3 383
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 89,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.