Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanses formålsaktivitet Ny kunnskap og nye metoder gjør at stadig flere liv kan reddes ved alvorlig skade og akutt sykdom. Norsk Luftambulanse bidrar til at de profesjonelle livredderne får oppdatert sine kunnskaper og ferdigheter – uansett hvor de holder til i Norge.

Les mer

Norsk Luftambulanse bidrar til at mennesker i Norge tidsnok får kvalifisert akuttmedisinsk hjelp:

  • Ved å styrke hele redningskjeden: Gjennom faglig utvikling og undervisning, rettet mot ambulansepersonell, brann- og politimannskaper, sykepleiere og leger, bidrar Norsk Luftambulanse til økt kvalitet i hele redningskjeden.  
  • Ved å støtte og drive legehelikoptertjenesten: Når det står om minutter for å redde liv eller redusere varige skader på en pasient, er ofte helikoptrets viktigste funksjon å bringe sykehuset ut til pasienten.
  • Ved å spre kunnskap om førstehjelp: Innsatsen til førstemann på et skadested kan redde liv. Opplæring i førstehjelp er derfor noe av det viktigste Norsk Luftambulanse holder på med.
  • Ved å støtte og drive akuttmedisinsk forskning: Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder kan hjelpe oss å berge enda flere.
  • Ved å styrke beredskapen for blant annet hjertestans: Om lag 5.000 mennesker dør utenfor sykehus av hjertestans hvert år.

Et av Norsk Luftambulanses formålsprosjekter er å styrke 189 kommuners beredskap for å kunne redde flere liv ved å plassere ut over 250 hjertestartere og lære opp personell i å bruke dem. Årlig bruker Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 80 millioner kroner for å bedre det akuttmedisinske tilbudet i Norge. Målet er å styrke hele redningskjeden – fra folk flest til spesialistene i akuttmottaket. Derfor setter Norsk Luftambulanse i gang en lang rekke landsdekkende prosjekter.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 244 492 258 069 264 830
Andre inntekter 68 171 92 401 73 654
Sum anskaffede midler 312 663 350 470 338 484
Kostnader innsamling av midler 61 051 77 548 56 699
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 2 393
Kostnader til organisasjonens formål 177 660 191 477 190 122
Administrasjonskostnader 5 843 6 549 17 892
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 244 554 275 574 267 106
Aktivitetsresultat 68 109 74 896 71 378
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 421 974 447 436 465 578
Omløpsmidler 268 398 195 809 76 126
Sum eiendeler 690 372 643 245 541 704
Formålskapital 652 738 584 630 508 739
Gjeld 37 633 58 615 34 470
Sum formålskapital og gjeld 690 371 643 245 543 209
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 75,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.