Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden. Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i – uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Les mer

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Drøyt 9 millioner mennesker i 33 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2019, noe som er en liten oppgang fra 2018 (8,5 mill). Våre 7.050 medarbeidere jobber direkte med disse (se s 4 i Styrets årsberetning).

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke og utfører oppdrag for FN, internasjonale organisasjoner og nasjonale aktører. Samlet bidro de med 3.280 månedsverk (se s 11 i Styrets årsberetning) i 2019.  Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn. De kan på kort varsel rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden

Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Matvaresikkerhet, Vann- og sanitærforhold, Juridisk rådgivning/ informasjon og Leirdrift. I tillegg driver vi talsmannsarbeid for de fordrevnes rettigheter. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. Mange steder har imidlertid krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød.

Fra og med regnskapsåret 2018 så er Stiftelsen Flyktninghjelpen innvilget av Skatteetaten kun å utarbeide regnskap på engelsk. Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle aktivitetsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ tilsvarer ‘Contributions from Norwegian donors’ og ‘Other contributions’ i vårt Aktivitetsregnskap, mens ’Andre tilskudd’ tilsvarer ‘Contributions from foreign donors’ i vårt Aktivitetsregnskap. Alt er definert som tilskudd, uavhengig av om det er fra norske eller utenlandske donorer. Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Tyskland, Nederland, USA, Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge. Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig God regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 3 i aktivitetsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten, er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør ca 6 % av de totale kostnadene. I note 3 er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år. Innsamlingsprosent ble ved en inkurie oppgitt til 69% i 2019 i det vedtatte Aktivitetsregnskapet, mens det korrekte er 62%. Dette er opplyst om i notat til Innsamlingskontrollen og vil bli rettet i Aktivitetsregnskapet for 2020. Flyktninghjelpen har hatt høyere inntekter fra innsamlede midler i Norge i 2019 enn i 2018, ref. note 2. Både fra private givere og bedrifter har det vært en økning. Vi har også hatt større pro bono inntekter fra 2018 til 2019. Utgifter til innsamling av midler har vært høyere fordi vi har fortsatt den omfattende investeringen i nye faddere som vi antar vil slå positivt ut i fremtiden. Herav også en lavere innsamlingsprosent for 2018 og 2019 enn tidligere år. Fra 2018 og også i 2019 har vi hatt en omfattende satsning i utlandet, hovedsakelig i Sverige, Østerrike og Tyskland. Innsamlede inntekter og tilhørende utgifter til denne satsningen er vist under ‘Sponsors (abroad)’ og er ikke medtatt i den norske innsamlingsprosenten, da det er egen rapportering på dette i de aktuelle landene. Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Finans- og investeringsinntekter’ likt som i vårt offisielle aktivitetsregnskap.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 065 508 1 055 211 1 036 854
Andre tilskudd 3 415 789 3 011 319 2 862 478
Innsamlede midler 157 065 115 998 90 887
Andre inntekter 32 129 30 715 29 540
Sum anskaffede midler 4 670 491 4 213 243 4 019 759
Kostnader innsamling av midler 60 341 53 005 29 682
Andre kostnader til anskaffelse av midler 52 248 7 119 5 932
Kostnader til organisasjonens formål 4 493 806 4 111 698 3 987 569
Administrasjonskostnader 34 410 37 650 27 522
Finanskostnader 17 557 0 0
Sum forbrukte midler 4 658 362 4 209 472 4 050 705
Aktivitetsresultat 12 129 3 771 -30 946
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 5 300 7 173 3 010
Omløpsmidler 2 054 993 1 653 975 1 536 420
Sum eiendeler 2 060 293 1 661 148 1 539 430
Formålskapital 432 540 420 411 405 329
Gjeld 1 627 753 1 240 737 1 134 100
Sum formålskapital og gjeld 2 060 293 1 661 148 1 539 429
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 61,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.