Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden. Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i – uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Les mer

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Drøyt 8,5 millioner mennesker i 31 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2018, noe som er en liten nedgang fra 2017 (8,7 mill). Våre 7.700 medarbeidere jobber direkte med disse (se s. 4 i Styrets årsberetning).

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke og utfører oppdrag for FN, internasjonale organisasjoner og nasjonale aktører. Samlet bidro de med 3.160 månedsverk (se s. 9 og 10 i Styrets årsberetning) i 2018. Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn. De kan på kort varsel rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden

Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst.

Programmene våre i felt er basert på fem kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Matvaresikkerhet, Vann- og sanitærforhold, Juridisk rådgivning/ informasjon og Leirdrift. I tillegg driver vi talsmannsarbeid for de fordrevnes rettigheter. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. Mange steder har imidlertid krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 055 211 1 036 854 817 373
Andre tilskudd 3 011 319 2 862 478 2 144 182
Innsamlede midler 115 998 90 887 99 641
Andre inntekter 30 715 29 540 19 079
Sum anskaffede midler 4 213 243 4 019 759 3 080 275
Kostnader innsamling av midler 53 005 29 682 22 830
Andre kostnader til anskaffelse av midler 7 119 5 932 6 296
Kostnader til organisasjonens formål 4 111 698 3 987 569 3 019 971
Administrasjonskostnader 37 650 27 522 20 263
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 209 472 4 050 705 3 069 360
Aktivitetsresultat 3 771 -30 946 10 915
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 7 173 3 010 2 656
Omløpsmidler 1 653 975 1 536 420 1 433 156
Sum eiendeler 1 661 148 1 539 430 1 435 812
Formålskapital 420 411 405 329 408 059
Gjeld 1 240 737 1 134 100 1 025 097
Sum formålskapital og gjeld 1 661 148 1 539 429 1 433 156
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 54,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.