Stiftelsen Flyktninghjelpen

Norwegian Refugee Council (NRC) - Stiftelsen Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som siden 1946 har gitt hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Vi bruker over 90 prosent av midlene der de aller fleste flyktningene er ute i verden. Arbeid, mat, klær, en trygg og god seng å sovne i - uansett hvem du spør i verden, er det dette som teller. Pengene vi samler inn, forvaltes direkte av oss og brukes der det er størst behov. Alle prosjektene våre styres av en liten, men effektiv administrasjon i Norge.

Les mer

Vi arbeider i krigs- og konfliktområder. Ca 10 millioner mennesker i 40 land mottok hjelp fra Flyktninghjelpen i løpet av 2023, noe som er på linje med 2022. Våre 9.400 medarbeidere jobber direkte med disse (se s 19 i Styrets årsberetning).

Flyktninghjelpen driver verdens mest brukte beredskapsstyrke og utfører oppdrag for FN, internasjonale organisasjoner og nasjonale aktører, samlet 363 ansatte (se note 10 i Aktivitetsregnskapet) i 2023.  Dette er eksperter med lang erfaring og kompetanse innen blant annet ernæring, utdanning, ingeniørfag, kommunikasjon, logistikk og beskyttelse av barn. De kan på kort varsel rykke ut til nødhjelpsarbeid ved kriser over hele verden.

Flere steder er vi den eneste humanitære organisasjonen på plass. Vi hjelper der nøden er størst.

Programmene våre i felt er basert på seks kjerneaktiviteter: Husly (bygging av hjem og skoler), Utdanning, Matvaresikkerhet, Vann- og sanitærforhold, Juridisk rådgivning/ informasjon og Beskyttelse mot vold. I tillegg driver vi talsmannsarbeid for de fordrevnes rettigheter. Flyktninghjelpen har fokus på å nå ut de som har størst behov for hjelp. Mange steder har imidlertid krig og konflikt hindret vår tilgang til mennesker i nød.(se s 4 i Styrets årsberetning).

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Flyktninghjelpen fortsetter å være en viktig samarbeidspartner for de største institusjonelle donorene i verden og har en bred donorbase som følge av det. De 4 største er norsk UD, ECHO (EU's nødhjelpsprogram), BHA (US Bureau for Humanitarian Assitance) og GFFO og KfW (German donors). Se side 24 i Styrets årsberetning for grafisk fremstilling. 

Formål: Skole, Utdanning, Flyktninger, Vann, Husbygging, Sanitær, Matsikkerhet, Juridisk hjelp/informasjon
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 6 416 858 5 382 526 5 181 765
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 567 452 211 731 208 581
Andre inntekter 77 837 81 962 33 079
Sum anskaffede midler 7 062 147 5 676 219 5 423 425
Kostnader innsamling av midler 112 840 78 637 43 131
Andre kostnader til anskaffelse av midler 37 106 56 594 118 770
Kostnader til organisasjonens formål 6 591 499 5 397 129 5 230 585
Administrasjonskostnader 42 469 39 925 35 356
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 783 914 5 572 285 5 427 842
Aktivitetsresultat 278 233 103 934 -4 417
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 14 862 15 342 0
Omløpsmidler 2 952 078 2 522 905 2 286 069
Sum eiendeler 2 966 940 2 538 247 2 286 069
Formålskapital 886 980 608 749 504 709
Gjeld 2 079 961 1 929 498 1 781 360
Sum formålskapital og gjeld 2 966 941 2 538 247 2 286 069
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 80,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Fra og med regnskapsåret 2018 så er Norwegian Refugee Council (NRC) - Stiftelsen Flyktninghjelpen innvilget av Skatteetaten kun å utarbeide regnskap på engelsk. Alle offisielle dokumenter (årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning) er derfor på engelsk fra 2018 og frem til nå.
 
Ordinære tilskudd er satt opp i tråd med det offisielle aktivitetsregnskapet, hvor ’Offentlige tilskudd’ tilsvarer ‘Contributions from Norwegian donors’ og ‘Other contributions’ i vårt Aktivitetsregnskap, mens ’Andre tilskudd’ tilsvarer ‘Contributions from foreign donors’ i vårt Aktivitetsregnskap. Alt er definert som tilskudd, uavhengig av om det er fra norske eller utenlandske donorer. 
 
Flyktninghjelpen har fortsatt stor suksess med strategien for å utvide donorbasen, som har resultert i at inntekter fra internasjonale aktører som FN, EU-systemet og andre lands myndigheter (Sverige, England, Sveits, Tyskland, Nederland, Frankrike, USA og Canada) er på et høyere nivå enn midler mottatt fra Norge. 
 
Administrasjonskostnaden er lav, men beregnet i henhold til Foreløpig God regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Note 5 i aktivitetsregnskapet beskriver tydelig hva som inngår i beregningen og også hvordan andre kostnader er beregnet/klassifisert. Der fremgår bl.a. at den dominerende andelen av hovedkontoret som arbeider med support til utevirksomheten, er klassifisert som Indirekte formålsaktivitet og utgjør ca 7 % av de totale kostnadene. I samme note er også innsamlings-, formåls- og administrasjonsprosent oppgitt for 5 siste år. 
 
Flyktninghjelpen har hatt lavere inntekter fra innsamlede midler i Norge i 2023 enn i 2022, ref. note 3. Fra private givere har det vært en økning, mens fra bedrifter har det vært en nedgang.  Hovedsakelig skyldes nedgangen at vi hadde høy innsamlinngsinntekt i 2022 grunnet Ukrainakrisen.
 
Både i 2022 og 2023 har vi fortsatt satsningen vår i utlandet, hovedsakelig i Sverige og Tyskland. Innsamlede inntekter og tilhørende utgifter til denne satsningen er vist under ‘Sponsors (abroad)’ og er ikke medtatt i den norske innsamlingsprosenten, da det er egen rapportering på dette i de aktuelle landene.
 
Finansposter vises netto (finansinntekter minus finanskostnader) på linjen ‘Net financial income’ i vårt offisielle aktivitetsregnskap.  

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.