Stiftelsen Evangeliesenteret

Evangeliesenteret er det største private tiltak i rusomsorg i Norge. Vi har plass til om lag tre hundre rusmisbrukere, fordelt på sju sentre i Norge. Evangeliesenteret bygger sin virksomhet på en diakonal plattform.

Les mer

Vi tenker helhetlig rehabilitering i forhold til å møte fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Hos oss er omsorg og empati et kjennetegn. Dessuten har vi en bred toleranseramme – det er akseptert å kunne feile og det er alltid en åpen dør for å kunne starte på nytt. Evangeliesenterets ansatte har bred erfaring og kompetanse. Vi har tilsynslege, sykepleiere, øvrig helsepersonell, psykiatrisk helsearbeider, sosionomer, vernepleier, pedagoger, ansatte med erfaringsbasert kunnskap m.m. Alle har et levende engasjement for at mennesker med rusproblemer skal få en livsforvandling og et verdig liv uten rus. Vi har egen kursavdeling på Varna utenfor Moss. Her møtes ansatte for kunnskapstilføring og inspirasjon.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 38 594 0 32 050
Andre tilskudd 696 0 609
Innsamlede midler 33 678 353 30 933
Andre inntekter 20 884 0 27 397
Sum anskaffede midler 93 852 353 90 989
Kostnader innsamling av midler 5 378 0 4 726
Andre kostnader til anskaffelse av midler 9 142 0 8 690
Kostnader til organisasjonens formål 73 203 306 67 232
Administrasjonskostnader 8 355 39 8 101
Finanskostnader 404 4 0
Sum forbrukte midler 96 482 349 88 749
Aktivitetsresultat -2 630 4 2 240
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 48 228 0 39 624
Omløpsmidler 21 666 333 24 381
Sum eiendeler 69 894 333 64 005
Formålskapital 43 601 134 41 545
Gjeld 26 293 200 22 460
Sum formålskapital og gjeld 69 894 334 64 005
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 84,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.