Stiftelsen Evangeliesenteret

Evangeliesenteret er det største private tiltak i rusomsorg i Norge. Vi har plass til om lag tre hundre rusmisbrukere, fordelt på sju sentre i Norge. Evangeliesenteret bygger sin virksomhet på en diakonal plattform.

Les mer

Vi tenker helhetlig rehabilitering i forhold til å møte fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Hos oss er omsorg og empati et kjennetegn. Dessuten har vi en bred toleranseramme – det er akseptert å kunne feile og det er alltid en åpen dør for å kunne starte på nytt. Evangeliesenterets ansatte har bred erfaring og kompetanse. Vi har tilsynslege, sykepleiere, øvrig helsepersonell, psykiatrisk helsearbeider, sosionomer, vernepleier, pedagoger, ansatte med erfaringsbasert kunnskap m.m. Alle har et levende engasjement for at mennesker med rusproblemer skal få en livsforvandling og et verdig liv uten rus. Vi har egen kursavdeling på Varna utenfor Moss. Her møtes ansatte for kunnskapstilføring og inspirasjon.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 32 050 31 127
Andre tilskudd 0 609 313
Innsamlede midler 353 30 933 24 878
Andre inntekter 0 27 397 31 652
Sum anskaffede midler 353 90 989 87 970
Kostnader innsamling av midler 0 4 726 3 448
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 8 690 6 807
Kostnader til organisasjonens formål 306 67 232 71 639
Administrasjonskostnader 39 8 101 7 817
Finanskostnader 4 0 0
Sum forbrukte midler 349 88 749 89 711
Aktivitetsresultat 4 2 240 -1 741
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 39 624 41 017
Omløpsmidler 333 24 381 16 896
Sum eiendeler 333 64 005 57 913
Formålskapital 134 41 545 35 378
Gjeld 200 22 460 22 535
Sum formålskapital og gjeld 334 64 005 57 913
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.