Redningsselskapet – Norsk Selskab Til Skibbrudnes Redning

Redningsselskapet, Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR) er en ideell, humanitær forening som har som mål å redde liv og berge verdier på sjøen. I tillegg tar Redningsselskapet mål av seg til å lære befolkningen, med særlig vekt på barn og unge, hvordan de skal opptre trygt i forbindelse med båt- og sjøliv. Selskapet har eksistert siden 1891 da det ble stiftet på initiativ fra handelsstanden i Oslo. Man så at svært mange fiskere omkom på havet og det vare fare for tilgangen på fisk.

Les mer

I dag er det fortsatt fiskeriet og kystflåten som står for den største delen av oppdragene til redningsskøytene, men lystbåttrafikken er blitt en langt viktigere «kunde» til Redningsselskapet enn de var for drøyt 100 år siden. Omkring 40 liv reddes hvert år av redningsskøytene, et tall som har vært relativt stabilt i alle år. Økningen viser seg i antall assisterte fartøy. I 2004 var tallet 5442 og i 1964 ikke mer enn 662. Man kan spekulere på om fartøyene som har fått assistanse kunne ha kommet til å havne i en livstruende situasjon om de ikke fikk hjelp mens situasjonen ennå var udramatisk.

For å holde 40 redningsskøyter i drift har «folkerederiet» Redningsselskapet flere aktiviteter for å samle inn penger. I de senere årene har spillautomater vært den viktigste pengekilden, men nå er dette avviklet på grunn av problemene med spilleavhengighet. Redningsselskapet mottar nå fra Kultur- og kirkedepartementet en årlig kompensasjon for fraværet av automatinntektene, men langt mindre enn det som kom inn fra spilleautomatene. En rekke personer og bedrifter har gjennom Selskapets historie donert store beløp til bygging av redningsskøyter, og vi håper dette vil fortsette. Utgifter til mannskaper, service og drivstoff er likevel betydelig, likeledes det forebyggende arbeid på land.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 99 048 97 086 96 582
Offentlige tilskudd 278 049 275 820 239 473
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 117 768 90 936 81 494
Andre inntekter 273 449 218 543 306 002
Sum anskaffede midler 768 314 682 385 723 551
Kostnader innsamling av midler 14 098 23 996 25 353
Andre kostnader til anskaffelse av midler 116 959 132 877 151 246
Kostnader til organisasjonens formål 533 824 493 496 475 490
Administrasjonskostnader 30 337 26 252 21 202
Finanskostnader 146 422 0
Sum forbrukte midler 695 364 676 199 673 291
Aktivitetsresultat 72 950 6 186 50 260
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 475 607 635 829 621 731
Omløpsmidler 878 727 818 098 841 035
Sum eiendeler 1 354 334 1 453 927 1 462 766
Formålskapital 1 343 454 1 207 480 1 212 033
Gjeld 70 728 246 447 250 734
Sum formålskapital og gjeld 1 414 182 1 453 927 1 462 767
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.