Redningsselskapet – Norsk Selskab Til Skibbrudnes Redning

Redningsselskapet, Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR) er en ideell, humanitær forening som har som mål å redde liv og berge verdier på sjøen. Vi er til for å gjøre sjøvett til allemannseie og arbeider aktivt med forebyggende arbeid rettet mot befolkningen, med særlig vekt på barn og unge. Selskapet ble opprettet i 1891 da det ble stiftet på initiativ fra handelsstanden i Oslo. Å redde liv er kjernen i alt Redningsselskapet gjør.

Les mer

I dag er det fortsatt fiskeriet og kystflåten som står for den største delen av oppdragene til redningsskøytene, men lystbåttrafikken er også en svært viktig «kunde». Redningsselskapet redder liv og berger verder i det norske samfunnet for to milliarder kroner hvert år. Uten vår redningsinnsats ville 30 til 50 liv gått tapt på sjøen hvert år, og 50 til 70 fartøy ville sunket i havet.

Redningsselskapet er en sentral maritim beredskapsaktør, og utfører tre av fire redningsoppdrag til sjøs, meldt via hovedredningssentralen. I tillegg inngår selskapet stadig i flere kommunale beredskapsnettverk og understøtter samfunnet i et helhetlig sikkerhetsperspektiv.

Siden 2016 har Redningsselskapet ført nasjonal drukningsstatistikk. Kunnskap om drukningsulykker er avgjørende for å kunne utvikle treffsikre tiltak for å redusere antall drukningsulykker i Norge.

For å sikre en trygg og forutsigbar økonomi, ble Redningsselskapets Sjøredningsfond opprettet i 2005. Fra tiden med spilleautomater hadde RS store inntekter som ble plassert i finansielle omløpsmidler i påvente av at automatvirksomheten skulle avvikles.

Mange velger å tilgodese Redningsselskapet i sitt testamente. Det er vi er svært takknemlige for. Donasjoner er også helt avgjørende for å anskaffe fartøy og arbeide for å oppnå vår visjon: ingen skal drukne.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 99 048 97 086 96 582
Offentlige tilskudd 278 049 275 820 239 473
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 117 768 90 936 81 494
Andre inntekter 273 449 218 543 306 002
Sum anskaffede midler 768 314 682 385 723 551
Kostnader innsamling av midler 14 098 23 996 25 353
Andre kostnader til anskaffelse av midler 116 959 132 877 151 246
Kostnader til organisasjonens formål 533 824 493 496 475 490
Administrasjonskostnader 30 337 26 252 21 202
Finanskostnader 146 422 0
Sum forbrukte midler 695 364 676 199 673 291
Aktivitetsresultat 72 950 6 186 50 260
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 475 607 635 829 621 731
Omløpsmidler 878 727 818 098 841 035
Sum eiendeler 1 354 334 1 453 927 1 462 766
Formålskapital 1 343 454 1 207 480 1 212 033
Gjeld 70 728 246 447 250 734
Sum formålskapital og gjeld 1 414 182 1 453 927 1 462 767
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.