Redd Barna

Redd Barna Norge ble stiftet i 1946 og er en frivillig, landsdekkende medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

Redd Barnas verdier bygger på FN’s konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetserklæring.

Les mer

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Redd Barna har fokus på følgende hovedområder:

  • Barns rett til å lære
  • Godt styresett for barns rettigheter
  • Helse og ernæring
  • Barns rett til beskyttelse
  • Humanitær innsats

Hovedkontoret til Redd Barna ligger i Oslo.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 684 525 747
Offentlige tilskudd 832 592 779 219 536 938
Andre tilskudd 50 046 31 206 44 329
Innsamlede midler 311 599 311 430 298 851
Andre inntekter 28 292 24 618 7 008
Sum anskaffede midler 1 223 213 1 146 998 887 873
Kostnader innsamling av midler 72 450 72 930 85 097
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 109 876 1 048 390 788 945
Administrasjonskostnader 16 051 17 275 16 557
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 198 377 1 138 595 890 599
Aktivitetsresultat 24 836 8 403 -2 726
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 22 900 16 863 14 671
Omløpsmidler 686 463 504 826 539 459
Sum eiendeler 709 363 521 689 554 130
Formålskapital 400 168 375 319 366 102
Gjeld 309 195 144 928 192 270
Sum formålskapital og gjeld 709 363 520 247 558 372
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 76,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.