Redd Barna

Redd Barna Norge ble stiftet i 1946 og er en frivillig, landsdekkende medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.

Redd Barnas verdier bygger på FN’s konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetserklæring.

Les mer

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Redd Barna har fokus på følgende hovedområder:

  • Barns rett til å lære
  • Godt styresett for barns rettigheter
  • Helse og ernæring
  • Barns rett til beskyttelse
  • Humanitær innsats

Hovedkontoret til Redd Barna ligger i Oslo.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 525 747 0
Offentlige tilskudd 779 219 536 938 561 492
Andre tilskudd 31 206 44 329 45 131
Innsamlede midler 311 430 298 851 284 734
Andre inntekter 24 618 7 008 11 281
Sum anskaffede midler 1 146 998 887 873 902 638
Kostnader innsamling av midler 72 930 85 097 83 514
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 048 390 788 945 807 545
Administrasjonskostnader 17 275 16 557 13 775
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 138 595 890 599 904 834
Aktivitetsresultat 8 403 -2 726 -2 196
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 16 863 14 671 14 695
Omløpsmidler 504 826 539 459 566 461
Sum eiendeler 521 689 554 130 581 156
Formålskapital 375 319 366 102 368 827
Gjeld 144 928 192 270 197 030
Sum formålskapital og gjeld 520 247 558 372 565 857
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 76,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.