Rådet For Psykisk Helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående humanitær paraplyorganisasjon med 29 medlemsorganisasjoner som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering.

Les mer

Rådet for psykisk helse arbeider for et best mulig liv for barn og voksne med psykiatriske lidelser og deres pårørende, og et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse.

Vi vil sette psykisk helse på dagsorden for å skape oppmerksomhet om våre mål:

  • Et samfunn som bidrar til god psykisk helse, som er inkluderende, hvor alle blir behandlet likeverdig og hvor det er raushet i forhold til ulikhet og mangfold.
  • Et helhetlig tjenesteapparat som møter den enkelte med verdighet og respekt, som setter det enkelte menneske i sentrum og som lar den enkelts erfaringer og opplevelser av livssituasjonen være basis for tiltak og tjenester.
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 155 151 149
Offentlige tilskudd 4 080 3 939 4 106
Andre tilskudd 38 016 32 092 27 472
Innsamlede midler 530 515 4 517
Andre inntekter 6 522 6 559 6 773
Sum anskaffede midler 49 303 43 256 43 017
Kostnader innsamling av midler 50 44 51
Andre kostnader til anskaffelse av midler 179 106 171
Kostnader til organisasjonens formål 44 830 38 258 35 987
Administrasjonskostnader 3 626 2 978 2 092
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 48 685 41 386 38 301
Aktivitetsresultat 618 1 870 4 716
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 110 295 506
Omløpsmidler 16 448 15 128 13 329
Sum eiendeler 16 558 15 423 13 835
Formålskapital 10 889 10 271 8 401
Gjeld 5 669 5 152 5 434
Sum formålskapital og gjeld 16 558 15 423 13 835
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.