Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti (PH) er en ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon startet i år 2000.

Les mer

PH jobber for å skape økonomiske og sosiale forbedringer i målgruppens levekår. Vårt arbeid er primært rettet mot barn/ungdom og kvinner i bydelen Delmas i Port au Prince og i landsbyen Saint Louis du Sud. I tett samarbeid med lokalbefolkningen driver PH en rekke prosjekter med fokus på utdanning, yrkesopplæring, verdiskaping, ungdomsaktiviteter og helse. Alle prosjektene drives av PHs lokalt ansatte og finansieres med midler gitt av organisasjoner, bedrifter og myndigheter (Norad), samt gjennom innsamlinger og faste givere (Prosjekt Haiti venner). 

Det er ansatt en daglig leder i Norge. Styret og andre prosjektmedarbeidere i Norge jobber på frivillig basis med promotering og pengeinnsamlinger. En viktig del av vårt arbeid i Norge er å informere om situasjonen på Haiti og vårt arbeid der. I tillegg til å presentere den harde virkelighet fra Haiti, ønsker vi også å fokusere på de mange positive aspektene ved Haiti, for eksempel at landet har en rik kultur knyttet til kunst, poesi og musikk.

Formål: Utdanning, Haiti, Arbeidstrening, Sosialt entreprenørskap
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 538 2 129 1 803
Andre inntekter 2 0 7
Sum anskaffede midler 1 540 2 129 1 810
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 642 1 713 1 770
Administrasjonskostnader 113 113 79
Finanskostnader 12 3 0
Sum forbrukte midler 1 767 1 829 1 849
Aktivitetsresultat -227 300 -39
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 691 777 913
Omløpsmidler 655 812 371
Sum eiendeler 1 346 1 589 1 284
Formålskapital 1 329 1 556 1 256
Gjeld 17 33 27
Sum formålskapital og gjeld 1 346 1 589 1 283
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.