Plan Norge

Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger. Vi arbeider for en verden der alle barn får oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta og få beskyttelse. 

Les mer

Plan International ble etablert av den britiske journalisten John Langdon-Davies i forbindelse med den spanske borgerkrigen i 1937. Han mobiliserte sine landsmenn til å støtte spanske, foreldreløse barn gjennom en fadderordning. OBS! Plan har avvikende regnskapsår (juli-juli) Barns rettigheter I dag er Plan en av verdens største utviklingsorganisasjoner. I 70 år har vi arbeidet for å forbedre barns levekår gjennom et internasjonalt fellesskap av barn, familier, lokalsamfunn, myndigheter, faddere, frivillige og ansatte. Sammen arbeider vi for å realisere barns rettigheter, med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Det skjer gjennom å sikre at barns beste er et grunnleggende prinsipp i all prioritering, tilrettelegging og implementering av programmer og prosjekter i felt. Plans omfang Plan-faddere fra 18 giverland støtter mer enn 1,5 millioner fadderbarn fra 48 land, i 26 000 lokalsamfunn i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Plan Norge ble etablert i 1996, og har i dag rundt 115 000 faddermedlemskap. Fadderordningen Man er fadder for ett barn, men fadderbidragene går ikke direkte til det ene barnet. Pengene går til ulike prosjekter i barnets lokalsamfunn som alle barn og deres familier nyter godt av. I tillegg til fadderbidrag får Plan støtte fra myndigheter og private bidragsytere. Hjelp til selvhjelp Lokalsamfunnet er alltid med å beslutte hvilke prosjekter som skal igangsettes. Målet er bærekraftig utvikling; å sikre at lokalsamfunn har de resursene de trenger for å hjelpe seg selv, og at prosjektene etter hvert skal drives av innbyggerne selv. Vi tror ”hjelp til selvhjelp” – og grasrottilnærming, kombinert med programmer som dekker alle grunnleggende behov, er den eneste måten å oppnå varige resultater på.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 44 576 0 80 103
Andre tilskudd 1 489 67 580 0
Innsamlede midler 416 671 430 065 429 693
Andre inntekter 943 465 224
Sum anskaffede midler 463 679 498 110 510 020
Kostnader innsamling av midler 56 369 45 915 60 149
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 379 416 416 000 429 183
Administrasjonskostnader 27 894 33 195 20 689
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 463 679 495 110 510 021
Aktivitetsresultat 0 3 000 -1
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 2 162 1 872 1 894
Omløpsmidler 57 276 79 377 22 178
Sum eiendeler 59 438 81 249 24 072
Formålskapital -10 161 -10 161 10 161
Gjeld -49 278 -71 089 13 911
Sum formålskapital og gjeld -59 439 -81 250 24 072
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 86,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.