Plan Norge

Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger. Vi arbeider for en verden der alle barn får oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta og få beskyttelse. 

Les mer

Plan International ble etablert av den britiske journalisten John Langdon-Davies i forbindelse med den spanske borgerkrigen i 1937. Han mobiliserte sine landsmenn til å støtte spanske, foreldreløse barn gjennom en fadderordning. OBS! Plan har avvikende regnskapsår (juli-juli) Barns rettigheter I dag er Plan en av verdens største utviklingsorganisasjoner. I 70 år har vi arbeidet for å forbedre barns levekår gjennom et internasjonalt fellesskap av barn, familier, lokalsamfunn, myndigheter, faddere, frivillige og ansatte. Sammen arbeider vi for å realisere barns rettigheter, med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Det skjer gjennom å sikre at barns beste er et grunnleggende prinsipp i all prioritering, tilrettelegging og implementering av programmer og prosjekter i felt. Plans omfang Plan-faddere fra 18 giverland støtter mer enn 1,5 millioner fadderbarn fra 48 land, i 26 000 lokalsamfunn i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Plan Norge ble etablert i 1996, og har i dag rundt 115 000 faddermedlemskap. Fadderordningen Man er fadder for ett barn, men fadderbidragene går ikke direkte til det ene barnet. Pengene går til ulike prosjekter i barnets lokalsamfunn som alle barn og deres familier nyter godt av. I tillegg til fadderbidrag får Plan støtte fra myndigheter og private bidragsytere. Hjelp til selvhjelp Lokalsamfunnet er alltid med å beslutte hvilke prosjekter som skal igangsettes. Målet er bærekraftig utvikling; å sikre at lokalsamfunn har de resursene de trenger for å hjelpe seg selv, og at prosjektene etter hvert skal drives av innbyggerne selv. Vi tror ”hjelp til selvhjelp” – og grasrottilnærming, kombinert med programmer som dekker alle grunnleggende behov, er den eneste måten å oppnå varige resultater på.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 80 103 59 489
Andre tilskudd 67 580 0 0
Innsamlede midler 430 065 429 693 425 966
Andre inntekter 465 224 389
Sum anskaffede midler 498 110 510 020 485 844
Kostnader innsamling av midler 45 915 60 149 79 079
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 416 000 429 183 377 038
Administrasjonskostnader 33 195 20 689 29 726
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 495 110 510 021 485 843
Aktivitetsresultat 3 000 -1 1
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 1 872 1 894 2 189
Omløpsmidler 79 377 22 178 37 135
Sum eiendeler 81 249 24 072 39 324
Formålskapital -10 161 10 161 10 124
Gjeld -71 089 13 911 27 011
Sum formålskapital og gjeld -81 250 24 072 37 135
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 89,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.