Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med kvinnehelse som hovedsatsingsområde. N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Formålet er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner. Dette gjøres gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. Innsatsen er spesielt satt inn der det er behov for en tjeneste eller et tilbud som ikke ivaretas av det offentlige. N.K.S. mottar ikke statsstøtte.

Les mer

Organisasjonen består av omkring 600 lokale sanitetsforeninger spredt over hele landet med rundt 41.000 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag. Hovedaktivitetene er Omsorgsberedskap i kriser og naturkatastrofer, Språkvenn som er språkpraksis for innvandrerkvinner, mentorordningen Ressursvenn for voldsutsatte kvinner, Lesevenn som fremmer høytlesning for barn, jentegrupper for å bygge robuste ungdommer gjennom Sisterhood og Kløvertur som lavterskel turtilbud for eldre.  

I Norge er det ikke likestilling innen helse. Kvinnehelse er fortsatt underprioritert og derfor er Sanitetskvinnene den fremste private bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene. I 2021 ble det tildelt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter fra innsamlede midler som f.eks. salg av fastelavnsris. I tillegg kommer forskning finansiert av midler fra Stiftelsen Dam. 

Norske Kvinners Sanitetsforening deltar aktivt i samfunnsdebatten i sine fanesaker, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Formål: Forskning, Politisk påvirkning, Kvinnehelse
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 10 047 10 312 10 135
Offentlige tilskudd 35 359 25 995 18 417
Andre tilskudd 45 949 36 420 38 762
Innsamlede midler 18 252 24 105 23 181
Andre inntekter -8 203 19 236 13 483
Sum anskaffede midler 101 404 116 068 103 978
Kostnader innsamling av midler 1 244 1 165 922
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 600 2 473 2 118
Kostnader til organisasjonens formål 118 184 107 606 106 556
Administrasjonskostnader 9 867 8 443 5 761
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 131 895 119 687 115 357
Aktivitetsresultat -30 491 -3 619 -11 379
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 6 841 7 683 6 051
Omløpsmidler 171 090 194 835 184 381
Sum eiendeler 177 931 202 518 190 432
Formålskapital 80 041 110 530 114 531
Gjeld 97 890 91 988 76 502
Sum formålskapital og gjeld 177 931 202 518 191 033
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 93,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Årsregnskapet for 2020 er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og NRS. Som følge av koronapandemien ble planlagte fysiske arrangementer og ulike aktiviteter avlyst i 2020 og en del inntekter redusert. 

Organisasjonene har imidlertid mottatt både private og offentlige koronatilskudd og således likevel hatt høyt aktivitetsnivå.

Det er i 2020 økt aktivitet på 19,9 millioner kroner fra 2019. Det er brukt 106.6 millioner kroner til humanitært arbeid og 5,8 millioner kroner til administrasjon. Det ble samlet inn 23,2 millioner kroner fra medlemmer, private givere og lokal- og fylkesforeninger.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.