Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon, og har kvinnehelse som hovedsatsingsområde. N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Organisasjonen består av omkring 650 lokale sanitetsforeninger og underavdelinger, med rundt 41.500 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag.

Les mer

Antall lokale foreninger er spredt over hele landet, og avspeiler sanitetskvinnenes mangfoldige arbeid. Innsatsen er spesielt satt inn der det er behov for en tjeneste eller et tilbud som ikke ivaretas av det offentlige.

Foreningene har stor grad av selvstyre. Aktivitetene varierer i forhold til medlemmenes interesser og behovene i lokalmiljøet, men skal falle inn under satsingsområdene i gjeldende strategisk plan.

Dessuten arbeider sanitetskvinnene lokalt for å samle inn penger til N.K.S. sine nasjonale satsingsområder – ikke minst gjelder dette organisasjonens fond til forskning og utvikling.

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner.

Organisasjonens hovedfokus er kvinners livsvilkår. N.K.S. har siden oppstarten vært en svært viktig aktør innen helse- og sosialområdet. Det gjelder både som politisk pådriver, og som en betydelig leverandør av helse- og omsorgstjenester. De senere årene har N.K.S. hatt et sterkt fokus på kvinners livsvilkår, og i dag er sanitetskvinnene blant annet sterkt engasjert for å bedre livsvilkårene til kvinner med minoritetsbakgrunn. Målet er at N.K.S. skal fremstå som en ledende organisasjon knyttet til kvinners rettigheter, helse og inkludering.

Norske Kvinners Sanitetsforening deltar aktivt i samfunnsdebatten, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

N.K.S. mottar ikke statstøtte.

N.K.S.’ motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 10 086 10 477 0
Offentlige tilskudd 19 193 17 723 6 130
Andre tilskudd 43 120 27 710 24 154
Innsamlede midler 14 666 19 717 21 007
Andre inntekter 21 535 30 133 14 518
Sum anskaffede midler 108 600 105 760 65 809
Kostnader innsamling av midler 540 528 488
Andre kostnader til anskaffelse av midler 548 465 422
Kostnader til organisasjonens formål 97 684 80 189 56 507
Administrasjonskostnader 5 859 7 577 5 764
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 104 631 88 759 63 181
Aktivitetsresultat 3 969 17 001 2 628
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 5 773 3 590 7 047
Omløpsmidler 156 191 147 503 114 665
Sum eiendeler 161 964 151 093 121 712
Formålskapital 109 076 105 011 88 010
Gjeld 52 888 46 082 33 702
Sum formålskapital og gjeld 161 964 151 093 121 712
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.