Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Les mer

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 10 500 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og antirasistisk arbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land. Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer og klasebomber.

Norsk Folkehjelps arbeid bygger på to grunnpilarer, med undertemaer:

  • Rettferdig fordeling av makt og ressurser Internasjonal solidaritet Inkludering og flyktningarbeid Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner
  • Vern om liv og helse Minerydding Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 4 988 5 028 4 799
Offentlige tilskudd 770 800 790 137 749 803
Andre tilskudd 33 924 56 358 50 515
Innsamlede midler 93 472 88 907 70 801
Andre inntekter 43 825 67 889 370 619
Sum anskaffede midler 947 009 1 008 319 1 246 537
Kostnader innsamling av midler 24 788 26 198 22 134
Andre kostnader til anskaffelse av midler 9 363 10 295 10 901
Kostnader til organisasjonens formål 918 431 949 318 1 118 777
Administrasjonskostnader 10 577 41 388 40 274
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 963 159 1 027 199 1 192 086
Aktivitetsresultat -16 150 -18 880 54 451
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 16 160 21 500 21 890
Omløpsmidler 781 455 635 204 774 136
Sum eiendeler 797 615 656 704 796 026
Formålskapital 221 472 237 623 256 502
Gjeld 576 143 419 081 539 524
Sum formålskapital og gjeld 797 615 656 704 796 026
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 73,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.