Nordic International Support Foundation – Nis

NIS har som formål å arbeide med freds- og forsoningstiltak i områder med krig og konflikt, samt arbeid med institusjonsutvikling, sosiale tiltak og konfliktløsning.

Les mer

NIS samarbeider med nasjonale myndigheter og andre relevante aktører for å kunne bistå i å løse kortsiktige akutte problemer og med det legge grunnlaget for bedre politisk utvikling. Mange fattige land med krig og konflikter preges av svake og illegitime politiske regimer. De har ofte liten kompetanse og kapasitet til å møte utfordringene de står overfor. I den grad de mottar internasjonal bistand og støtte mangler de egen styrke til å kunne nyttiggjøre seg denne på en effektiv og politisk relevant måte. På kort sikt medfører dette at volden fortsetter, konflikter vedlikeholdes og overgangen til en mer stabil politisk utvikling utsettes. I slike situasjoner er det derfor viktig at myndighetene kan motta støtte som bedre istandsetter dem til å (1) forhindre vold, krig og konflikt, (2) legge grunnlaget for bedre politisk utvikling og (3) imøtekomme folks behov og interesser.

Relevante tiltak vil være:

  • Rådgivning til sentrale myndigheter (politikk, økonomi, planlegging mm)
  • Bindeledd mellom landets myndigheter og det internasjonale samfunn (nasjonale myndigheters muligheter og prioriteringer, vs. internasjonale forventninger og krav)
  • Oppbygging/ styrking av nasjonale institusjoner (støtte til utvalgte departementer, etablering av bistands/ nødhjelpskoordinering)
  • Kortsiktige tiltak for å vise myndighetenes politiske vilje til endring (tiltak for å mobilisere utvalgte målgrupper; kvinner, ungdom, etniske/religiøse grupper mm). 
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 257 230 202 591 129 881
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 0 0 0
Andre inntekter 1 733 1 097 10 166
Sum anskaffede midler 258 963 203 688 140 047
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 245 289 196 343 132 879
Administrasjonskostnader 6 066 3 507 10 966
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 251 355 199 850 143 845
Aktivitetsresultat 7 608 3 838 -3 798
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2016
Anleggsmidler 4 525 28 445 2 708
Omløpsmidler 159 049 127 643 58 432
Sum eiendeler 163 574 156 088 61 140
Formålskapital 9 918 2 309 -1 809
Gjeld 153 655 125 861 62 948
Sum formålskapital og gjeld 163 573 128 170 61 139
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 0,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.