Nasjonalforeningen For Folkehelsen

Din helse – vår hjertesak!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Les mer

Forklaringer til lav innsamlingsprosent
2011 - verving av fastgivere - inntekter de påfølgende årene.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 2 585 4 164 142 125
Offentlige tilskudd 16 586 4 352 5 150
Andre tilskudd 38 045 29 958 30 437
Innsamlede midler 82 770 69 743 65 281
Andre inntekter 39 466 18 185 22 159
Sum anskaffede midler 179 452 126 402 265 152
Kostnader innsamling av midler 23 874 24 378 22 736
Andre kostnader til anskaffelse av midler 8 558 7 743 8 663
Kostnader til organisasjonens formål 94 734 134 841 104 823
Administrasjonskostnader 2 658 4 356 2 929
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 129 824 171 318 139 151
Aktivitetsresultat 49 628 -44 916 126 001
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 46 025 51 876
Omløpsmidler 468 889 484 342
Sum eiendeler 514 914 0 536 218
Formålskapital 433 516 428 611
Gjeld 31 185 107 606
Sum formålskapital og gjeld 464 701 0 536 217
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 71,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.