Mental Helse

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vårt mål er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Les mer

Vi er en organisasjon for alle mennesker som har en interesse for psykisk helse og som vi delta og støtte arbeidet til Mental Helse. Gjennom våre fylkeslag i alle fylker, og våre lokallag som dekker mer enn 300 kommuner tilrettelegger vi for politisk arbeid, aktiviteter og nettverk. Vi er per i dag nesten 10 000 medlemmer og jobber kontinuerlig med å rekruttere flere medlemmer.

Mental Helse ønsker å være en brobygger som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Vi bygger broer mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Gjennom våre brukerrepresentanter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre den psykiske helse i befolkningen.

Dette arbeider vi med: 

  • Menneskeverd og rettigheter. Retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for deg
  • Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer
  • En god velferd. Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse
  • Helse- og omsorgstjenestene må være demokratiske i sin form. Brukere og pårørende må trekkes inn i utforming av politikk og all planlegging som gjelder utforming av det psykiske helsetilbudet
  • Vi jobber for større grad av valg og frivillighet innenfor behandlingssystemet
  • Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 2 048 2 075 2 177
Offentlige tilskudd 65 041 50 535 60 803
Andre tilskudd 1 529 10 454 315
Innsamlede midler 3 971 1 468 237
Andre inntekter 1 699 3 011 2 336
Sum anskaffede midler 74 288 67 543 65 868
Kostnader innsamling av midler 1 7 45
Andre kostnader til anskaffelse av midler 250 140 2 000
Kostnader til organisasjonens formål 66 332 62 992 57 364
Administrasjonskostnader 6 583 4 135 3 927
Finanskostnader 28 2 1
Sum forbrukte midler 73 194 67 276 63 337
Aktivitetsresultat 1 094 267 2 531
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 25 25
Omløpsmidler 29 754 258 866 26 526
Sum eiendeler 29 754 258 891 26 551
Formålskapital 14 743 13 650 13 383
Gjeld 15 011 13 261 13 168
Sum formålskapital og gjeld 29 754 26 911 26 551
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.