Mental Helse

Mental Helse jobber for økt åpenhet og et mer inkluderende samfunn. Uansett hvem du er og hvor du bor, skal du ha de samme rettighetene. Alle har en mental helse. 

Les mer

Vi er en organisasjon for alle mennesker som har en interesse for psykisk helse og som vi delta og støtte arbeidet til Mental Helse. Gjennom våre fylkeslag i alle fylker, og våre lokallag som dekker mer enn 300 kommuner tilrettelegger vi for politisk arbeid, aktiviteter og nettverk. Vi er per i dag nesten 10 000 medlemmer og jobber kontinuerlig med å rekruttere flere medlemmer.

Mental Helse ønsker å være en brobygger som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Vi bygger broer mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Gjennom våre brukerrepresentanter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre den psykiske helse i befolkningen.

Dette arbeider vi med: 

  • Menneskeverd og rettigheter. Retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for deg
  • Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer
  • En god velferd. Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse
  • Helse- og omsorgstjenestene må være demokratiske i sin form. Brukere og pårørende må trekkes inn i utforming av politikk og all planlegging som gjelder utforming av det psykiske helsetilbudet
  • Vi jobber for større grad av valg og frivillighet innenfor behandlingssystemet
  • Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer

Formål: Norge, Lokalforeninger, Informasjonsarbeid, Psykisk helse
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 1 502 2 107 2 048
Offentlige tilskudd 87 491 61 146 65 041
Andre tilskudd 3 077 14 753 1 529
Innsamlede midler 11 578 6 355 3 971
Andre inntekter 955 2 625 1 699
Sum anskaffede midler 104 603 86 986 74 288
Kostnader innsamling av midler 540 249 1
Andre kostnader til anskaffelse av midler 385 292 250
Kostnader til organisasjonens formål 83 636 71 646 66 332
Administrasjonskostnader 7 903 11 352 6 583
Finanskostnader 1 8 28
Sum forbrukte midler 92 465 83 547 73 194
Aktivitetsresultat 12 138 3 439 1 094
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 1 500 0 0
Omløpsmidler 52 555 43 420 29 754
Sum eiendeler 54 055 43 420 29 754
Formålskapital 26 852 18 181 14 743
Gjeld 27 203 25 239 15 011
Sum formålskapital og gjeld 54 055 43 420 29 754
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 95,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.