Marys Venner Marys Friends Foundation

Marys Venner er en partipolitisk, sosial og religiøs uavhengig organisasjon som i mer enn 40 år har hjulpet barn og ungdom på Sri Lanka, i Thailand og Bangalore i India til et bedre liv. Organisasjonen arbeider for å hjelpe fattige barn og ungdom i mottakerlandene slik at de kan bli selvhjulpne og i neste omgang bidra til utvikling i eget land.

Ca. 750 medlemmer bidrar med økonomisk hjelp enten ved å være sponsor for barn/ungdom i mottakerlandene, eller støtte kollektive prosjekter og andre øremerkede formål. Det legges stor vekt på at barna som støttes skal følges opp fra de er små og til de har fått en utdannelse og kan klare seg selv. Støtten skal være mest mulig direkte, og det legges opp til personlig kontakt med barna. Derfor gjennomføres det også jevnlig besøksreiser til både Sri Lanka og Thailand.

Arbeidet i Norge organiseres av en timelønnet sekretær og et styre som jobber frivillig uten noen form for godtgjørelse. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og avholder møter annen hvert år der det velges styre og revisor for de neste to årene.

Mary’s Friends Foundation i Colombo rapporterer til styret, og følger opp alle aktiviteter i mottakerlandene, og samarbeider med blant annet nonneordenen «Good Shepherd Sister’s». Barna som støttes, befinner seg enten på barnehjem eller i tilknytning til skoleprosjekter/institusjoner som inngår i Marys Venners prosjektportefølje på Sri Lanka, i Thailand og Bangalore i India.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 4 201 4 182 4 426
Andre inntekter 11 15 31
Sum anskaffede midler 4 212 4 197 4 457
Kostnader innsamling av midler 8 8 25
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 651 3 746 4 149
Administrasjonskostnader 312 322 580
Finanskostnader 0 13 0
Sum forbrukte midler 3 971 4 089 4 754
Aktivitetsresultat 241 108 -297
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 382 2 280 1 677
Sum eiendeler 2 382 2 280 1 677
Formålskapital 1 465 1 219 1 111
Gjeld 917 1 061 566
Sum formålskapital og gjeld 2 382 2 280 1 677
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 99,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.