Make Possible

Stiftelsen Make Possible (MAP) arbeider for å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. Stiftelsen har ingen ansatte, men kun frivillige medarbeidere i Norge.

Les mer

Med “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.

Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.

Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter.

Innsamlede midler benyttes til:

  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert.
Aktivitetsregnskap 2019 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 572 1 570 1 638
Andre inntekter 305 243 256
Sum anskaffede midler 1 877 1 813 1 894
Kostnader innsamling av midler 18 22 33
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 889 1 718 1 811
Administrasjonskostnader 44 107 37
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 951 1 847 1 881
Aktivitetsresultat -74 -34 13
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 382 433 467
Sum eiendeler 382 433 467
Formålskapital 102 433 467
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 102 433 467
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 98,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.