Make Possible

Stiftelsen Make Possible (MAP) arbeider for å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. Stiftelsen har ingen ansatte, men kun frivillige medarbeidere i Norge.

Les mer

Med “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.
Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.
Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter.
Innsamlede midler benyttes til:
  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert.

Formål: Utdanning, Barn, Foreldreløse, Boligbygging, Helsetjenester, Mat
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 800 1 718 1 705
Andre inntekter 319 322 395
Sum anskaffede midler 2 119 2 040 2 100
Kostnader innsamling av midler 36 60 16
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 288 1 629 1 502
Administrasjonskostnader 63 105 86
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 387 1 794 1 604
Aktivitetsresultat -268 246 496
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 855 1 124 878
Sum eiendeler 855 1 124 878
Formålskapital 855 1 124 877
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 855 1 124 877
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 98,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.