Make Possible

Stiftelsen Make Possible (MAP) arbeider for å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. Stiftelsen har ingen ansatte, men kun frivillige medarbeidere i Norge.

Les mer

Med “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.
Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.
Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter.
Innsamlede midler benyttes til:
  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 705 1 572 1 570
Andre inntekter 395 305 243
Sum anskaffede midler 2 100 1 877 1 813
Kostnader innsamling av midler 16 18 22
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 502 1 889 1 718
Administrasjonskostnader 86 44 107
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 604 1 951 1 847
Aktivitetsresultat 496 -74 -34
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 878 382 433
Sum eiendeler 878 382 433
Formålskapital 877 102 433
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 877 102 433
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 99,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.