Make Possible

Stiftelsen Make Possible (MAP) arbeider for å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. Stiftelsen har ingen ansatte, men kun frivillige medarbeidere i Norge.

Les mer

Med “God framtid” mener vi at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.

Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.

Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å utvikle hverandres ressurser og ferdigheter.

Innsamlede midler benyttes til:

  • Skolegang, mat, klær, helsetjenester
  • Bygging av boliger der foreldreløse får bo med en ny familie
  • Igangsetting av matproduksjon og andre aktiviteter for å gjøre hvert prosjekt mest mulig selvfinansiert.
Aktivitetsregnskap 2017 2016 2015
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 570 1 638 1 734
Andre inntekter 243 256 217
Sum anskaffede midler 1 813 1 894 1 951
Kostnader innsamling av midler 22 33 24
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 718 1 811 1 760
Administrasjonskostnader 107 37 76
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 847 1 881 1 860
Aktivitetsresultat -34 13 91
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 433 467 453
Sum eiendeler 433 467 453
Formålskapital 433 467 454
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 433 467 454
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 98,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.