Lions Clubs International Distrikt 104

Les mer

Lions mål:

  • Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer
  • Å fremme en god borgerånd
  • Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød
  • Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse
  • Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

Lions oppgave er: ”Å skape forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid” (Lions ”mission statement”). Lions valgspråk er: ”WE SERVE”. I norsk oversettelse: ”TIL TJENESTE” Lions er åpen for kvinner og menn overmyndighetsalder, som innstilt på å gjøre en innsats for medmennesker som trenger hjelp. Medlemskap i Lions oppnås gjennom invitasjon. Dette er nedfelt i de internasjonale lover. Men Lions er ingen lukket organisasjon. Den er åpen for innsyn på alle nivåer. Medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement i hjelp til andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon, i et miljø som er preget av vennskap og godt kameratskap. OBS! Lions har avvikende regnskapsår (juli-juli).

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 5 875 6 087 6 178
Offentlige tilskudd 464 9 208 5 507
Andre tilskudd 367 889 532
Innsamlede midler 17 039 13 334 14 538
Andre inntekter 26 445 2 368 8 104
Sum anskaffede midler 50 190 31 886 34 859
Kostnader innsamling av midler 465 627 2 995
Andre kostnader til anskaffelse av midler 230 223 158
Kostnader til organisasjonens formål 23 059 26 849 19 467
Administrasjonskostnader 3 455 3 712 5 031
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 27 209 31 411 27 651
Aktivitetsresultat 22 981 475 7 208
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 34 813 38 092 36 668
Sum eiendeler 34 813 38 092 36 668
Formålskapital 32 628 33 389 32 913
Gjeld 2 185 4 703 3 756
Sum formålskapital og gjeld 34 813 38 092 36 669
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 97,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.