Lhls Internasjonale Tuberkulosestiftelse

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal, har som formål å bekjempe tuberkulose både i Norge og i verden generelt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra i kampen mot tuberkulose på en helhetlig måte der både pasienten, helsepersonell og samfunnet står i fokus.

Les mer

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013. LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose. LHL ble i 1943 etablert som de Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) – en organisasjon av og for mennesker med tuberkulose. Kampen mot tuberkulose har dype røtter i organisasjonen.

LHL Internasjonal er opptatt av rettigheter, og retten til helse står særlig sentralt i vårt arbeid. Menneskerettighetene er universelle og gjelder for alle mennesker uansett hvem de er, hvor de bor eller hva de tror på, likevel er det mange millioner mennesker globalt som ikke får den behandling og oppfølging som de har rett til, og krav på. Dette ser vi daglig i kampen mot tuberkulose, vi ser også hvordan mangelen på informasjon, dårlig helsedekning, forsinket og feil behandling samt manglende oppfølging av pasienter under behandling påvirker kampen mot tuberkulose negativt. Vi jobber aktivt sammen med partnere i ulike land for å bedre situasjonen for de det gjelder.

LHL Internasjonal jobber både i Norge og i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen. Vi jobber i land hvor vår kompetanse og erfaring er etterspurt og ønsket, og hvor vi har gode og solide partnerskapsrelasjoner. Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen lever under dårlige levekår. LHL Internasjonalt jobber også aktivt og systematisk med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester enn andre, og høy risiko for å få tuberkulose.

LHL Internasjonals hovedmål er å:

  • sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  • sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  • hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert
  • bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet

Innsamlede midler benyttes i hovedsak til:

  • Kompetanse heving hos lokale partnere som er pasientorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, og nasjonale tuberkulose programmer
  • Dekning av egenandel inn mot programmer som mottar norsk statlig støtte
  • Bekjempe tuberkulose i så vel Norge som internasjonalt 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

LHL Internasjonal sin virksomhet omfatter i all hovedsak tuberkulosebekjempelse gjennom prosjektarbeid finansiert med bundne offentlige midler, legat og mottatte donasjoner / midler fra andre kilder.

Internasjonalt arbeid
Internasjonalt arbeid utgjør den største delen av virksomhetsområdet (mottatte tilskudd på til sammen MNOK 21,69). Arbeidet gjøres gjennom overføring av midler til prosjektpartnere for utføring av planlagte aktiviteter, og løpende oppfølging av disse i tillegg til faglig veiledning, kompetanseutvikling og kvalitetssikring. I 2014 hadde LHL Internasjonal 12 partnere fordelt på 6 land. Stiftelsen samarbeider også med internasjonale aktører som WHO, The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Liverpool School of Tropical Medicine og Stop TB Partnership.

Gjennomførte prosjektaktiviteter er tilknyttet disse hovedområdene: tuberkulosebekjempelse / helse, forskning, folkeopplysning, helsekommunikasjon, organisasjonsutvikling og anti-korrupsjon.

Aktiviteter i Norge
Kostnader relatert til tuberkulosearbeid i Norge var for 2014 på NOK 430 269. I Oslo drives det oppsøkende informasjonsarbeid rettet mot befolkningsgrupper som har forhøyet risiko for å få tuberkulose, og mot helsearbeidere fra ulike deler av helsevesenet. I tillegg drives det landsomfattende støttetiltak for tuberkulosepasienter (likemannstjeneste).

15 års samarbeid mellom LHL / LHL Internasjonal og hovedsamarbeidspartner Easy Breathing Fund samt øvrige partnere i Arkhangelsk, Russland, ble markert med en konferanse og utarbeidelse av en rapport høsten 2014. Resultatene fra, og effekten av det mangeårige samarbeidet er meget positive. Blant annet er antall nye tilfeller tuberkulose i Arkhangelsk mer enn halvert i perioden, og dødelighetsraten er redusert med 70%. Arkhangelsk går foran som et godt eksempel på hvordan man kan få bedre kontroll på tuberkulosen, og erfaringene fra Arkhangelsk vil være nyttige for andre fylker i Nord Vest regionen og Russland for øvrig.

Ut over rammeavtalen med Norad fikk også LHL Internasjonal tildelt ekstramidler fra Norad via Atlas-alliansen til å gjennomføre tiltak til utdanning i krig og konfliktområder. Dette som et ledd i norske myndigheters prioritet av utdanning i bistandsarbeidet. Gjennom partneren STPA (Support TB Preventive Action) i Sudan ble prosjektet “Sikre helse for å sikre utdanning” gjennomført, og STPA valgte også å videreføre satsningen og innlemme dette området i organisasjonens øvrige arbeid. Målsetningen med prosjektet har vært å øke kunnskapen om tuberkulose blant lærere, skoleelever og foreldre i Sudan, med den langsiktige målsetningen å unngå unødige avbrudd i barns skolegang som følge av sykdommen. Lang behandlingstid, stigma omkring det å være tuberkulosesyk samt overfylte klasserom med dårlig ventilasjon er faktorer som spiller inn. Arbeidet har blant annet blitt uført i konfliktområder som Darfur og Blånilen, samt mot internt fordrevne. I perioden har 13 851 lærere, elever og foreldre blitt nådd, og kunnskap om tuberkulose har blitt innlemmet i undervisning, temadager og utstillinger hvor også elevene selv har bidratt aktivt.

Helsekommunikasjon er et viktig verktøy i tuberkulosearbeidet og er et satsningsområde for LHL Internasjonal. Etter å ha hatt Helsekommunikasjon som et tverrgående, globalt prosjekt i 5 år ble det i 2014 foretatt en ekstern evaluering av helsekommunikasjonsinnsatsen, og hovedkonklusjonene i rapporten er svært positive. Kommunikasjonskursene utarbeidet av LHL Internasjonal gjør helsearbeidere og frivillige behandlingsmedhjelpere bedre rustet og motivert til å ivareta pasientenes behov, og de pasientvennlige informasjonsbrosjyrene LHL Internasjonal står bak er en viktig del av behandlingsprosessen, og brukes aktivt hos alle partnere. Arbeidet med Helsekommunikasjon vil bli videreført og ivaretatt i neste langtidsplan for 2015-2017.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 21 684 24 777 23 733
Andre tilskudd 1 946 265 263
Innsamlede midler 600 954 403
Andre inntekter 2 707 2 103 925
Sum anskaffede midler 26 937 28 099 25 324
Kostnader innsamling av midler 79 136 305
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 24 577 26 702 24 829
Administrasjonskostnader 2 169 2 055 2 420
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 26 825 28 893 27 554
Aktivitetsresultat 112 -794 -2 230
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 18 667 14 645 17 446
Sum eiendeler 18 667 14 645 17 446
Formålskapital 13 219 12 927 13 723
Gjeld 5 448 1 718 3 723
Sum formålskapital og gjeld 18 667 14 645 17 446
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 86,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.