Lhls Internasjonale Tuberkulosestiftelse

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal, har som formål å bekjempe tuberkulose både i Norge og i verden generelt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra i kampen mot tuberkulose på en helhetlig måte der både pasienten, helsepersonell og samfunnet står i fokus.

Les mer

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013. LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose. LHL ble i 1943 etablert som de Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) – en organisasjon av og for mennesker med tuberkulose. Kampen mot tuberkulose har dype røtter i organisasjonen.

LHL Internasjonal er opptatt av rettigheter, og retten til helse står særlig sentralt i vårt arbeid. Menneskerettighetene er universelle og gjelder for alle mennesker uansett hvem de er, hvor de bor eller hva de tror på, likevel er det mange millioner mennesker globalt som ikke får den behandling og oppfølging som de har rett til, og krav på. Dette ser vi daglig i kampen mot tuberkulose, vi ser også hvordan mangelen på informasjon, dårlig helsedekning, forsinket og feil behandling samt manglende oppfølging av pasienter under behandling påvirker kampen mot tuberkulose negativt. Vi jobber aktivt sammen med partnere i ulike land for å bedre situasjonen for de det gjelder.

LHL Internasjonal jobber både i Norge og i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen. Vi jobber i land hvor vår kompetanse og erfaring er etterspurt og ønsket, og hvor vi har gode og solide partnerskapsrelasjoner. Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen lever under dårlige levekår. LHL Internasjonalt jobber også aktivt og systematisk med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester enn andre, og høy risiko for å få tuberkulose.

LHL Internasjonals hovedmål er å:

  • sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  • sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  • hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert
  • bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet

Innsamlede midler benyttes i hovedsak til:

  • Kompetanse heving hos lokale partnere som er pasientorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, og nasjonale tuberkulose programmer
  • Dekning av egenandel inn mot programmer som mottar norsk statlig støtte
  • Bekjempe tuberkulose i så vel Norge som internasjonalt 

Formål: Norge, Tuberkulose, Verden
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 31 603 30 988 26 401
Andre tilskudd 2 176 2 201 2 342
Innsamlede midler 496 302 466
Andre inntekter 3 423 3 549 2 578
Sum anskaffede midler 37 698 37 040 31 787
Kostnader innsamling av midler 55 37 44
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 34 237 33 936 29 257
Administrasjonskostnader 2 242 1 473 2 163
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 36 534 35 446 31 464
Aktivitetsresultat 1 164 1 594 323
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 22 701 0 23 728
Sum eiendeler 22 701 0 23 728
Formålskapital 16 301 15 136 13 542
Gjeld 6 401 10 197 10 186
Sum formålskapital og gjeld 22 702 25 333 23 728
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 88,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.