Lhls Internasjonale Tuberkulosestiftelse

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal, har som formål å bekjempe tuberkulose både i Norge og i verden generelt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra i kampen mot tuberkulose på en helhetlig måte der både pasienten, helsepersonell og samfunnet står i fokus.

Les mer

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013. LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose. LHL ble i 1943 etablert som de Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) – en organisasjon av og for mennesker med tuberkulose. Kampen mot tuberkulose har dype røtter i organisasjonen.

LHL Internasjonal er opptatt av rettigheter, og retten til helse står særlig sentralt i vårt arbeid. Menneskerettighetene er universelle og gjelder for alle mennesker uansett hvem de er, hvor de bor eller hva de tror på, likevel er det mange millioner mennesker globalt som ikke får den behandling og oppfølging som de har rett til, og krav på. Dette ser vi daglig i kampen mot tuberkulose, vi ser også hvordan mangelen på informasjon, dårlig helsedekning, forsinket og feil behandling samt manglende oppfølging av pasienter under behandling påvirker kampen mot tuberkulose negativt. Vi jobber aktivt sammen med partnere i ulike land for å bedre situasjonen for de det gjelder.

LHL Internasjonal jobber både i Norge og i land og områder med høy forekomst av tuberkulose, hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer knyttet til å kontrollere denne sykdommen. Vi jobber i land hvor vår kompetanse og erfaring er etterspurt og ønsket, og hvor vi har gode og solide partnerskapsrelasjoner. Våre samarbeidsland sliter alle med fattigdomsproblematikk i større eller mindre grad, og store deler av befolkningen lever under dårlige levekår. LHL Internasjonalt jobber også aktivt og systematisk med særlig utsatte grupper, grupper som av ulike grunner har mindre tilgang til helsetjenester enn andre, og høy risiko for å få tuberkulose.

LHL Internasjonals hovedmål er å:

  • sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  • sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  • hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert
  • bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet

Innsamlede midler benyttes i hovedsak til:

  • Kompetanse heving hos lokale partnere som er pasientorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, og nasjonale tuberkulose programmer
  • Dekning av egenandel inn mot programmer som mottar norsk statlig støtte
  • Bekjempe tuberkulose i så vel Norge som internasjonalt 

Formål: Norge, Tuberkulose, Verden
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 30 988 26 401 21 684
Andre tilskudd 33 189 2 342 1 946
Innsamlede midler 302 466 600
Andre inntekter 3 549 2 578 2 707
Sum anskaffede midler 68 028 31 787 26 937
Kostnader innsamling av midler 37 44 79
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 33 936 29 257 24 577
Administrasjonskostnader 1 473 2 163 2 169
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 35 446 31 464 26 825
Aktivitetsresultat 32 582 323 112
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 0 23 728 18 667
Sum eiendeler 0 23 728 18 667
Formålskapital 15 136 13 542 13 219
Gjeld 10 197 10 186 5 448
Sum formålskapital og gjeld 25 333 23 728 18 667
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 87,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.