LHL

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er en landsomfattende og medlemsbasert interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, allergi og deres pårørende. LHL er en åpen og inkluderende organisasjon. Medlemmene i lokallagene omfatter alle diagnosegrupper i organisasjonen. LHL er den ledende organisasjonen og fellesskapet for hjerte-, kar og lungesyke, slagrammede og personer med ervervet hjerneskade, personer med astma, allergi og eksem, og pårørende. 

Les mer

Interesseorganisasjonens virksomhet er organisert med et sekretariat som holder til på LHL-sykehuset på Gardermoen/Jessheim. Lokallagene er grunnstammen i organisasjonen. Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket, mens det er Sentralstyret som står for den daglige styringen av organisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Lokallagene er selvstendige enheter og inngår ikke i regnskapet til LHL. 

Inntektene til pasientorganisasjonen består av innsamlede midler, gaver og tilskudd i tillegg til inntekter fra aktiviteten i LHL Førstehjelp. For klinikkvirksomheten kommer inntektene fra ulike kundesegment. Den største delen består av ramme- og anbudsavtaler med det offentlige. I tillegg kommer avtaler med forsikringsselskaper innenfor helseforsikring og private pasienter.


Formål: Hjertesykdom, Lungesykdom, Karsykdom, Astma, Allergi, Slagrammede, Hjerneskade, Eksem
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 73 007 84 688 91 284
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 73 007 84 688 91 284
Kostnader innsamling av midler 24 181 23 147 25 869
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 54 226 35 172 34 750
Administrasjonskostnader 3 907 4 272 4 190
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 82 314 62 591 64 809
Aktivitetsresultat -9 307 22 097 26 475
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 364 235 0 1 832 205
Omløpsmidler 253 961 0 250 455
Sum eiendeler 618 196 0 2 082 660
Formålskapital 233 844 0 102 808
Gjeld 384 353 0 1 979 852
Sum formålskapital og gjeld 618 197 0 2 082 660
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 66,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.