LHL

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er en landsomfattende og medlemsbasert interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, allergi og deres pårørende. LHL er en åpen og inkluderende organisasjon. Medlemmene i lokallagene omfatter alle diagnosegrupper i organisasjonen. LHL er den ledende organisasjonen og fellesskapet for hjerte-, kar og lungesyke, slagrammede og personer med ervervet hjerneskade, personer med astma, allergi og eksem, og pårørende. 

Les mer

Interesseorganisasjonens virksomhet er organisert med et sekretariat som holder til på LHL-sykehuset på Gardermoen/Jessheim. Lokallagene er grunnstammen i organisasjonen. Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket, mens det er Sentralstyret som står for den daglige styringen av organisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Lokallagene er selvstendige enheter og inngår ikke i regnskapet til LHL. 

Inntektene til pasientorganisasjonen består av innsamlede midler, gaver og tilskudd i tillegg til inntekter fra aktiviteten i LHL Førstehjelp. For klinikkvirksomheten kommer inntektene fra ulike kundesegment. Den største delen består av ramme- og anbudsavtaler med det offentlige. I tillegg kommer avtaler med forsikringsselskaper innenfor helseforsikring og private pasienter.


Formål: Hjertesykdom, Lungesykdom, Karsykdom, Astma, Allergi, Slagrammede, Hjerneskade, Eksem
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 84 688 91 284 77 704
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 84 688 91 284 77 704
Kostnader innsamling av midler 23 147 25 869 22 180
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 35 172 34 750 37 394
Administrasjonskostnader 4 272 4 190 2 227
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 62 591 64 809 61 801
Aktivitetsresultat 22 097 26 475 15 903
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 1 832 205 0
Omløpsmidler 0 250 455 0
Sum eiendeler 0 2 082 660 0
Formålskapital 0 102 808 0
Gjeld 0 1 979 852 0
Sum formålskapital og gjeld 0 2 082 660 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 72,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.