Kvekerhjelp

KVEKERNE ARBEIDER FOR FRED OG MENNESKEVERD * fordi vi tror at det er “noe av Gud” i hvert menneske * fordi vi tror på alle menneskers likeverd og rett til et godt liv * fordi vi tror på en lengsel i alle etter å svare positivt på det gode

Les mer

Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Kvekerhjelp vil støtte tiltak for å skape eller opprettholde fred og demokrati, for å forsvare menneskerettighetene og for konflikthåndtering og forsoning.

Kvekerhjelp er det norske Kvekersamfunnets organisasjon for internasjonalt freds- og solidaritetsarbeid. Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekerverdiene. Dette innebærer respekt for alle mennesker, likeverd og like rettigheter uansett religion, kjønn, seksuell legning og etnisk tilhørighet. Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekernes tro på det av Gud i alle og på respekt for og tro på folks egne ressurser. Kvekerhjelp støtter tiltak på grasrotnivå og vil bidra til å spre positive erfaringer fra grasrotnivå til beslutningstakere.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Kvekerhjelp har i 2017 fått være med på å gjøre fred, forsoning og utvikling mulig i DR Kongo, Rwanda, Burundi, Palestina og Norge.

Kvekerhjelps formål er støtte tiltak for å skape og opprettholde fred og demokrati, for å forsvare menneskerettighetene og for å fremme ikkevoldelig konflikthåndtering og forsoning. Arbeidet skjer gjennom nært samarbeid med og støtte til organisasjoner i prosjektlandene.

Gjennom Change Agents Peace Programme (CAPP) støtter Kvekerhjelp grasrotprosjekter drevet av lokale fredsaktivister i Rwanda, Burundi og Kongo. CAPP-prosjektene legger alle vekt på lokalsamfunns egne ressurser til å kunne løse konflikter. CAPP-organisasjonene jobber for å bygge tillit, hjelpe fram gode relasjoner og ikkevoldelig beredskap i områder som lever med vold eller trusler om vold. Aktivitetene Kvekerhjelp støtter inkluderer fredsundervisning for barn, ungdom og voksne; meglingskurs; etablering av lokale fredskomiteer; høringer med lokale myndigheter; radioprogram og offentlige markeringer for fred. I 2017 har CAPP-organisasjonen lært opp over 1 000 «forandringsagenter for fred» som på hver sin måte har tatt kunnskapen og evnene sine med ut i sine sammenhenger og satt det ut i livet.

Gjennom et partnerskap med Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP) og Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) støtter Kvekerhjelp et førskoletilbud for 1300 barn i Gazas flyktningeleirer. På PECEPs førskoler får barna et trygt, lærerikt og kreativt førskoletilbud. I tillegg får de og deres foresatte et lavterskel mental helse tilbud, satt i gang i respons til en situasjon hvor mange barn og voksne utsettes for traumatiske hverdager.

Kvekerhjelp ønsker å være med og sette fred, rettferdighet og ikkevold på dagsorden i norsk offentlighet. Samarbeid med bl.a. Norges Fredsråd, Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og felleskampanjen “PIM – Palestinske barn i israelske fengsler” inngår her. Kvekerhjelp har i 2017 hatt et godt samarbeid med Norges Fredslag om fredsundervisning i Norge gjennom bruk av metodene AVP (Alternatives to Violence Project) og HIPP (Help Increase the Peace Project). Disse metodene brukes også av flere av våre partnere i Great Lakes området i Afrika, som gir en ekstra dimensjon ved arbeidet i Norge.

Aktivitetsregnskap 2019 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 2 720 3 147 3 272
Andre tilskudd 252 86 85
Innsamlede midler 722 705 804
Andre inntekter 9 17 14
Sum anskaffede midler 3 703 3 955 4 175
Kostnader innsamling av midler 80 70 65
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 371 3 742 3 437
Administrasjonskostnader 438 368 398
Finanskostnader 13 15 16
Sum forbrukte midler 3 902 4 195 3 916
Aktivitetsresultat -199 -240 259
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 707 1 241 1 882
Sum eiendeler 707 1 241 1 882
Formålskapital 620 1 166 1 406
Gjeld 87 75 476
Sum formålskapital og gjeld 707 1 241 1 882
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.