Kreftomsorg Rogaland

KREFTOMSORG ROGALAND (KOR) ble stiftet som forening den 16.11.2006. KOR er en forening med formål å handle til beste for kreftpasientene og pårørende. Et av hovedmålene er at alle har et omsorgs- og kompetansesenter å henvende seg til i Rogaland. KOR skal drive eget omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede og deres pårørende lokalt i Rogaland og på denne måten være en ressurs for disse. Her skal du få personlig kontakt uten å måtte sitte og vente i telefonen.

Les mer

Kreftomsorg Rogaland ble etablerte som stiftelse den 09.01.2009. Hensikten med etableringen var at våre givere kunne bli berettiget til skattefradrag. Både Kreftomsorg Rogaland – Foreningen og – Stiftelsen er registrert i Innsamlingsregisteret, samlet under navnet Kreftomsorg Rogaland.

Vi har mange års erfaring med arbeid innen kreftomsorg. Rogaland er blant de fylkene med flest nye tilfeller av kreft i året. Det er et hovedmål for KOR at innsamlede midler og ressurser i sin helhet blir disponert og benyttet til lokalt kreftarbeid. Dagens pasienter og deres pårørende må ikke glemmes. Derfor må vi nå stå samlet for å opprette et nytt omsorgs- og kompetansesenter og utvikle dette. Pasientforeningene vil også være en betydelig ressurs i dette arbeidet. KOR arbeider for å være en aktør innen det helsepolitiske arbeidet, for derved å arbeide for en kvalitativt og kvantitativ kreftomsorg og behandling lokalt i Rogaland. Foreningen kan samarbeide med andre kreftfaglige organisasjoner, institusjoner og andre med samme formål, samt med sykehus i vår region. Blir man rammet av kreft, berører det mange flere enn bare de nærmeste. Også venner, kjente naboer og arbeidskollegaer blir berørt. Hvert tredje menneske i Norge vil få kreft, så dette er noe som angår oss alle.

KOR tilbyr blant annet: 

  • Enkeltsamtaler og samtalegrupper for pasienter, pårørende og etterlatte 
  • Kurs innen kommunikasjon for par som blir rammet av kreft 
  • Informasjon/foredrag for skoleklasser, veiledning i skole, SFO, barnehager og helsesøster 
  • Vi tilbyr undervisning/kurs for helsepersonell og andre som møter kreftpasienter og deres pårørende 
  • Vil tilbyr støtte og hjelp overfor bedrifter hvor ansatte eller deres familie blir rammet av kreft.

KOR tilbyr samtale, hjelp og støtte fra kreftsykepleier på telefon, på omsorgssenteret i Sanitetens Helsehus eller der hvor pasienten er (hjemme, på SUS eller andre steder). Vi må kunne rekke ut en hånd og ta vare på våre medmennesker.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 166 1 157 995
Andre tilskudd 3 954 3 282 2 863
Innsamlede midler 4 792 3 714 3 115
Andre inntekter 182 209 853
Sum anskaffede midler 10 094 8 362 7 826
Kostnader innsamling av midler 1 238 1 175 923
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 5 589 6 272 5 866
Administrasjonskostnader 1 346 1 458 1 367
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 173 8 905 8 156
Aktivitetsresultat 1 921 -543 -330
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 20 20
Omløpsmidler 6 372 4 664 5 599
Sum eiendeler 6 372 4 684 5 619
Formålskapital 4 414 2 494 3 036
Gjeld 1 959 2 190 2 583
Sum formålskapital og gjeld 6 373 4 684 5 619
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 74,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.