Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid

Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som jobber for menneskers grunnleggende rettigheter. Vi støtter dem som trenger det mest, uavhengig av kjønn, politisk oppfatning, seksuell legning, religion og etnisk tilhørighet. Kirkens Nødhjelp har norske kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere.

Les mer

Tre arbeidsmåter For å oppnå varige resultater samarbeider vi med kirkelige og andre lokale organisasjoner på tre måter:

 • Nødhjelp
 • Langsiktig bistand
 • Beslutningspåvirkning

Våre verdier Kirkens Nødhjelp arbeider ut fra troen at alle mennesker er skapt i Guds bilde med lik verdi og med samme verdighet.

Vårt arbeid baseres på fem grunnleggende verdier:

 • Skaperverkets egenverdi
 • Ukrenkelig menneskeverd
 • Global rettferdighet
 • Inkluderende fellesskap
 • Nestekjærlighet

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Kirkens Nødhjelp arbeider for å redde liv og kreve rettferdighet sammen med våre lokale partnere, uten intensjon å endre menneskers tro. Vi har en lang tradisjon for å jobbe sammen med religiøse aktører og trosbaserte institusjoner. De når ut til de mest marginaliserte og knytter varige forbindelser i land og lokalsamfunn. Nøkkelen til forandring ligger i samarbeidet med religiøse ledere, fordi de har makt til å utfordre makt, og er ofte en betydelig styrke i seg selv. Om det er ortodokse ledere som står opp mot omskjæring av kvinner i Etiopia, Imamer som jobber for fred og forsoning i Pakistan og Afghanistan, biskoper i frontlinjen med krav til gruveindustrien i Zambia, prester som gir nødhjelp til et krigsherjet folk i Sør-Sudan.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 827 944 754 753 756 817
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 168 032 161 177 173 397
Andre inntekter 22 576 11 991 23 913
Sum anskaffede midler 1 018 552 927 921 954 127
Kostnader innsamling av midler 45 935 47 044 47 120
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 956 789 896 477 876 874
Administrasjonskostnader 49 974 52 191 50 790
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 052 698 995 712 974 784
Aktivitetsresultat -34 146 -67 791 -20 657
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 49 476 53 136
Omløpsmidler 480 445 484 662 562 129
Sum eiendeler 480 445 534 138 615 265
Formålskapital 162 665 196 811 264 602
Gjeld 277 846 337 327 350 663
Sum formålskapital og gjeld 440 511 534 138 615 265
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 72,7%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.