Karanba Norge

Hovedformålet med Karanba er å tilby marginaliserte barn og unge fra Rio de Janeiros slumstrøk ( favelaene ) et alternativ til gata og en mulighet for et annet liv.

Les mer

Karanba ønsker å hjelpe og rettlede unge mennesker og formidle hva som kreves av en i livet ved å bruke fotball som virkemiddel. Karanba skal gi mulighet for en positiv personlig utvikling gjennom å fokusere på gode holdninger og innstilling til generell livsførsel. Målet er derfor ikke først og fremst å utvikle profesjonelle fotballspillere. Karanba ønsker å gi disse barna håp og tro på livet gjennom å drive med noe positivt.
 Karanba skal være et uttrykk for den rollen idrett kan spille i godt utviklingsarbeid. Vi skal representere det moderne forhold mellom idrett og utvikling i lokalsamfunnet. Viktigere enn å score mål og vinne kamper skal Karanba være en arena for formidling av gode verdier, holdninger og kunnskap.
Kontakt Marked : Tommy Nilsen, email: tommy@karanba.org
Kontakt Økonomi: Michael Klem, email: michael@karanba.org

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Året 2021 har også vært preget av pandemien COVID-19. KAF har likevel vært åpent for sine deltagere gjennom hele året. Da noen av aktivitetene har vært begrenset av smittehensyn, har organisasjonens arbeid blitt dreid mer mot løpende støtte til familier i form av utdeling av matkasser.

Fokuset på likeverdige tilbud og høy kvinneandel i prosjektet i Brasil har fremdeles vært stort i 2021. Det har gjort at prosjektet i desember 2021 hadde en kvinneandel på 41%.

I 2021 begynte innspillingen av en ny dokumentar TV-serie som følger fem Karanba jenter gjennom et år og frem til deltagelse i Norway Cup 2022. Prosjektet planlegger deltagelse i Norway Cup under deres 50 års jubileum i 2022.

Prosjektet i Brasil har gjennom 2021 støttet mer enn 200 familier med månedlige matkasser og har hatt mellom 6 – 700 deltagere på daglig fotball-trening på sin base i Sao Goncalo utenfor Rio de Janeiro. I tillegg har prosjektet hatt gjennomsnittlig 32 timer ukentlig med støtte-undervisning. Prosjektet kan i 2021 vise til at 73 deltagere har fått fast lønnet arbeid, eller kommet inn på universitet, eller påbegynt yrkesopplæring.

Karanba Norge samler inn penger gjennom gaver og regelmessige personlige bidrag fra private, sponsorinntekter fra bedrifter, skoleinnsamlinger, samt donasjoner fra legater/organisasjoner. Karanba Norge får også bidrag fra Grasrotandelen.

Organisasjonen hadde i 2021 inntekter på totalt NOK 2.959.669,Karanba Norge har èn ansatt, Tommy A. Nilsen som leder KAF i Brasil. Han mottok i 2021 en årslønn på NOK 303.558,- Alt øvrig arbeid i organisasjonen utføres av frivillige. Motivasjonen i organisasjonen er god, og alle forhold er til stede for fortsatt drift.

Det er avholdt 4 styremøter i 2021.

Karanba Norges langvarige styreleder Per Guttorm Nilsen gikk dessverre bort sommeren 2021. Det førte til at et interim-styre ble valgt med målsetning om å velge et nytt Styre i løpet av første kvartal 2022.

Interim-styret som var aktivt pr 31. desember 2021 bestod av 1 kvinne og 4 menn. Leder: Michael Klem, nestleder: Egil Arvid Andersen, styremedlemmer: Gunnar Solberg, Heidi Christine Myrvold Øverland og Torgeir Einarsønn Danielsen.

Formål: Utdanning, Idrett, Barn, Unge, Brasil, Latin-Amerika, Favela, Rio de Janeiro, Matkasser
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 151 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 809 3 036 2 422
Andre inntekter 0 1 2
Sum anskaffede midler 2 960 3 037 2 424
Kostnader innsamling av midler 305 315 316
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 749 2 175 1 897
Administrasjonskostnader 140 194 176
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 194 2 684 2 389
Aktivitetsresultat 766 353 35
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 557 1 564 1 206
Sum eiendeler 2 557 1 564 1 206
Formålskapital 2 274 1 508 1 158
Gjeld 283 55 17
Sum formålskapital og gjeld 2 557 1 563 1 175
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 89,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.