Join Good Forces

JOIN good forces er en norsk kristen humanitær organisasjon etablert i 1993. Organisasjonen er liten, men effektiv og har sterk lokal forankring gjennom et tett samarbeid med lokale kirker, myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Les mer

DR Congo

Vi har gjennomført en rekke prosjekter i risikofylte områder i Øst Kongo hvor få andre kan jobbe. Vi oppnår raske og gode resultater med høy grad av bærekraft. JOIN har til nå hjulpet mer enn nærmere 20 000 voldtektsofre i Øst Kongo. Kvinnene mottar både medisinsk og psykososial hjelp. Egne “lyttehus” og mottakssentre er etablert både i Goma og rundt i de farlige fjellområdene rundt byen. Her kommer kvinner i alle aldre som har overlevd brutale voldtekter. De som er hardest skadet fraktes til sykehus i Goma. Et samarbeid med traumeeksperter fra Modum Bad er med på å kvalitetsikre traumebehandlingen som gis til ofrene.
JOIN har stått ansvarlig for bygging av Kyeshero Hospital som er et spesialsykehus med 300senger for kvinner og barn. I tillegg har de stått for utvidelsen av Heal Africa sykehuset.

Fatherhoodprogrammet er et fredsbyggende arbeid der målgruppen er menn. Målsetningen med prosjektet er å gi menn økt innsikt i hvordan de gjennom farsrollen kan forebygge vold mot kvinner og barn. Gjennom kurs og informasjon ønsker JOIN å gi økt forståelse for at fred i verden begynner i hjemmene.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 5 065 13 835 14 060
Andre tilskudd 0 8 853 0
Innsamlede midler 1 403 1 586 3 730
Andre inntekter 100 75 276
Sum anskaffede midler 6 568 24 349 18 066
Kostnader innsamling av midler 548 422 110
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 5 136 9 512 17 377
Administrasjonskostnader 613 458 804
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 297 10 392 18 291
Aktivitetsresultat 271 13 957 -225
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 276 4 493 1 197
Sum eiendeler 1 276 4 493 1 197
Formålskapital 960 689 288
Gjeld 317 3 804 909
Sum formålskapital og gjeld 1 277 4 493 1 197
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 60,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.