Innocents

Innocents er en offentlig godkjent nødhjelpsorganisasjon. Virksomheten er primært rettet mot palestinere i nød i Palestina og i flyktningleirer i andre land. 

Les mer

Innocents ble opprettet i år 2002 da den humanitære situasjonen for palestinere ble drastisk forverret gjennom Israels kollektive straffeaksjoner og innskrenkninger av palestinsk handel, fiske og landbruk. Innocents har ingen politisk tilhørighet eller religiøse målsetninger, men konsentrerer seg om den humanitære situasjonen blant palestinere uavhengig av religiøs og politisk tilhørighet. Vi har tett samarbeid med lokale og internasjonale nødhjelpsorganisasjoner i og utenfor Palestina. 

Via lokale nødhjelpsorganisasjoner i Palestina og Libanon klarer Innocents å fordele nødhjelp og når frem til dem som trenger det mest. Innocents deltar regelmessig i internasjonale møter hvor europeiske og arabiske nødhjelpsorganisasjoner koordinerer sin hjelp, innsats og satsningsområder.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 2 505 2 364 000 1 952 000
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 2 505 2 364 000 1 952 000
Kostnader innsamling av midler 0 54 000 85 000
Andre kostnader til anskaffelse av midler 61 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 245 2 249 000 3 102 000
Administrasjonskostnader 49 101 000 77 000
Finanskostnader 5 0 1 000
Sum forbrukte midler 2 238 2 404 000 3 265 000
Aktivitetsresultat 267 4 768 000 5 217 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 1 320 1 210 000
Sum eiendeler 1 320 0 1 210 000
Formålskapital 1 299 1 190 000
Gjeld -21 20 000
Sum formålskapital og gjeld 1 278 0 1 210 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.