Innocents

Innocents er en offentlig godkjent nødhjelpsorganisasjon. Virksomheten er primært rettet mot palestinere i nød i Palestina og i flyktningleirer i andre land. 

Les mer

Innocents ble opprettet i år 2002 da den humanitære situasjonen for palestinere ble drastisk forverret gjennom Israels kollektive straffeaksjoner og innskrenkninger av palestinsk handel, fiske og landbruk. Innocents har ingen politisk tilhørighet eller religiøse målsetninger, men konsentrerer seg om den humanitære situasjonen blant palestinere uavhengig av religiøs og politisk tilhørighet. Vi har tett samarbeid med lokale og internasjonale nødhjelpsorganisasjoner i og utenfor Palestina. 

Via lokale nødhjelpsorganisasjoner i Palestina og Libanon klarer Innocents å fordele nødhjelp og når frem til dem som trenger det mest. Innocents deltar regelmessig i internasjonale møter hvor europeiske og arabiske nødhjelpsorganisasjoner koordinerer sin hjelp, innsats og satsningsområder.

Aktivitetsregnskap 2017 2016
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler 2 364 000 1 952 000
Andre inntekter
Sum anskaffede midler 2 364 000 1 952 000 0
Kostnader innsamling av midler 54 000 85 000 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 249 000 3 102 000 0
Administrasjonskostnader 101 000 77 000 0
Finanskostnader 0 1 000 0
Sum forbrukte midler 2 404 000 3 265 000 0
Aktivitetsresultat 4 768 000 5 217 000 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016
Anleggsmidler
Omløpsmidler 1 210 000
Sum eiendeler 0 1 210 000 0
Formålskapital 1 190 000
Gjeld 20 000
Sum formålskapital og gjeld 0 1 210 000 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 97,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.