Indias Barn

Indias Barn arbeider etter følgende prinsipper:

  • Barna og deres rettigheter og behov står alltid i sentrum
  • Vi tar alltid hensyn til kjønn, fordi utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner
  • Vi fremmer deltakelse, og involverer målgruppene fra prosjektet planlegges til det avsluttes
  • Vi tenker bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal ses i sammenheng med utviklingsstrategiene og -prosjektene skal planlegges med tanke på ”et liv etter IB” 
  • Vi bygger kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale samarbeidspartnere 
  • Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til selv å skape endring 
  • Vi fremmer åpenhet og innsyn.
Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 152 330 377
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 8 357 8 540 8 375
Andre inntekter 35 14 1
Sum anskaffede midler 8 544 8 884 8 753
Kostnader innsamling av midler 814 755 853
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 6 029 6 518 7 128
Administrasjonskostnader 867 1 038 803
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 7 710 8 311 8 784
Aktivitetsresultat 834 573 -31
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 5 331 3 436 2 755
Sum eiendeler 5 331 3 436 2 755
Formålskapital 5 077 3 194 2 622
Gjeld 254 242 134
Sum formålskapital og gjeld 5 331 3 436 2 756
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.