Impande, Gamalakhe Foundation Norway

IMPANDE er en stiftelse som bidrar til å gi barn, ungdom og marginaliserte grupper fra fattige kår i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika bedre framtidsmuligheter gjennom fokus på utdanning.
Denne stiftelsen:
  • Støtter de mest sårbare i samfunnet
  • Jobber direkte med grasrota som allerede har tatt initiativ, men som trenger støtte for bærekraft
  • Har kjernefokus er på utdanning, med tyngde på barnehageutvikling og ungdomsskoler
  • Utvikler og driver opplæring av barnehageansatte, så de blir bedre pedagoger og kan levere tjenester av høy kvalitet
  • Sikrer bærekraft ved å engasjere og utvikle lokal kompetanse i alle prosjektene, samt koble både både lokal kyndighet og myndighet
  • Gir stipend til ungdom som tar høyere utdanning

Formål: Bistand, Utdanning, Afrika, Sør-Afrika, Barnehage, Bærekraft, småbarnsutdanning, grassrot
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 1
Innsamlede midler 3 487 3 179 3 380
Andre inntekter 6 9 6
Sum anskaffede midler 3 493 3 188 3 387
Kostnader innsamling av midler 343 7 18
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 259 2 640 2 551
Administrasjonskostnader 299 94 45
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 901 2 741 2 614
Aktivitetsresultat 592 447 773
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 044 3 352 2 910
Sum eiendeler 4 044 3 352 2 910
Formålskapital 3 944 3 352 2 910
Gjeld 99 0 5
Sum formålskapital og gjeld 4 043 3 352 2 915
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 90,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.