Impande, Gamalakhe Foundation Norway

IMPANDE er en norsk stiftelse som bidrar til å gi barn, ungdom og marginaliserte grupper fra fattige kår i QuaZulu Natal i Sør-Afrika bedre framtidsmuligheter.

Denne stiftelsen:

  • Støtter de mest sårbare i samfunnet
  • Mobiliserer folk på grasrota til å bygge og å utstyre    barnehager, skoler, spesialinstitusjoner og utviklingssentral
  • Utvikler ansatte ved disse institusjoner til å levere tjenester av profesjonell kvalitet
  • Bidrar til varig utvikling ved å engasjere og utvikle lokal kompetanse i alle prosjektene
  • Gir stipend til ungdom som tar høyere utdanning
Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 1 0 0
Innsamlede midler 3 380 2 713 2 391
Andre inntekter 6 3 6
Sum anskaffede midler 3 387 2 716 2 397
Kostnader innsamling av midler 18 13 23
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 551 2 489 2 300
Administrasjonskostnader 45 27 29
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 614 2 529 2 352
Aktivitetsresultat 773 187 45
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 910 2 133 1 946
Sum eiendeler 2 910 2 133 1 946
Formålskapital 2 910 2 133 1 946
Gjeld 5 0 0
Sum formålskapital og gjeld 2 915 2 133 1 946
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.