Impande, Gamalakhe Foundation Norway

IMPANDE er en norsk stiftelse som bidrar til å gi barn, ungdom og marginaliserte grupper fra fattige kår i QuaZulu Natal i Sør-Afrika bedre framtidsmuligheter.

Denne stiftelsen:

  • Støtter de mest sårbare i samfunnet
  • Mobiliserer folk på grasrota til å bygge og å utstyre    barnehager, skoler, spesialinstitusjoner og utviklingssentral
  • Utvikler ansatte ved disse institusjoner til å levere tjenester av profesjonell kvalitet
  • Bidrar til varig utvikling ved å engasjere og utvikle lokal kompetanse i alle prosjektene
  • Gir stipend til ungdom som tar høyere utdanning
Les mer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 1 0
Innsamlede midler 3 179 3 380 2 713
Andre inntekter 9 6 3
Sum anskaffede midler 3 188 3 387 2 716
Kostnader innsamling av midler 7 18 13
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 640 2 551 2 489
Administrasjonskostnader 94 45 27
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 741 2 614 2 529
Aktivitetsresultat 447 773 187
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 3 352 2 910 2 133
Sum eiendeler 3 352 2 910 2 133
Formålskapital 3 352 2 910 2 133
Gjeld 0 5 0
Sum formålskapital og gjeld 3 352 2 915 2 133
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 99,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.