Impact Norway

Imapct Norway er del av et internasjonalt nettverk av uavhengige nasjonale IMPACT-stiftelser.

Les mer

IMPACT NORWAY har følgende fokusområder:
  • Forebygger og avhjelper funksjonshemminger for å bidra til fattigdomsreduksjon
  • Satser på stort volum til lave kostnader for å kunne hjelpe flest mulig
  • Når ut til fattigfolk på landsbygda, ofte til vanskelig tilgjengelige områder
  • Utvikler konsepter som er enkle å videreføre andre steder
  • Mobiliserer ressurser for det globale IMPACT-programmet
  • Har et styre med fire medlemmer og et råd bestående av seks ressurspersoner
Bangladesh er INs hovedsamarbeidsland. Med over 15 millioner funksjonshemmede er utfordringene enorme.
Både det forebyggende arbeidet og enkel kirurgi er vesentlige elementer i vårt arbeid på landsbygda.
Hva arbeider vi med ?
Som et ledd i fattigdomsbekjempelse arbeider IMPACT Norway (IN) spesielt med funksjonshemmede i utviklingsland. IN arbeider for at funksjonshemming blir hindret, redusert/avhjulpet i betydelig omfang, spesielt blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder.
Ved å initiere og forestå omfattende, kostnadseffektive prosjekter i samarbeid med IMPACT-nettverkets mange lokale organisasjoner, bidrar vi til at funksjonshemmede kan hjelpes mot en mest mulig normal tilværelse, spesielt med sikte på utdanning og arbeid.

Formål: Helse, Fattigdomsbekjempelse, India, Bangladesh, Funksjonshemmede, Kambodsja
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 41 13 16
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 054 610 567
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 095 623 583
Kostnader innsamling av midler 175 75 111
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 965 326 403
Administrasjonskostnader 103 85 134
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 243 486 648
Aktivitetsresultat -148 137 -65
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 295 367 244
Sum eiendeler 295 367 244
Formålskapital 191 338 200
Gjeld 104 29 44
Sum formålskapital og gjeld 295 367 244
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 83,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

IMPACT jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.  For å nå ut til fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder uten tilstrekkelig helsetilbud, har IMPACT utviklet innovative, mobile konsepter som sykehusbåt og sykehustog. IMPACT har prosjekter i 11 land i Afrika og Asia, som implementeres av et nettverk av autonome, nasjonale IMPACT-stiftelser.
 
(Les mer her: link til www.impactnorway.org)

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.