Impact Norway

Imapct Norway er del av et internasjonalt nettverk av uavhengige nasjonale IMPACT-stiftelser.

Les mer

IMPACT NORWAY har følgende fokusområder:
  • Forebygger og avhjelper funksjonshemminger for å bidra til fattigdomsreduksjon
  • Satser på stort volum til lave kostnader for å kunne hjelpe flest mulig
  • Når ut til fattigfolk på landsbygda, ofte til vanskelig tilgjengelige områder
  • Utvikler konsepter som er enkle å videreføre andre steder
  • Mobiliserer ressurser for det globale IMPACT-programmet
  • Har et styre med fire medlemmer og et råd bestående av seks ressurspersoner
Bangladesh er INs hovedsamarbeidsland. Med over 15 millioner funksjonshemmede er utfordringene enorme.
Både det forebyggende arbeidet og enkel kirurgi er vesentlige elementer i vårt arbeid på landsbygda.
Hva arbeider vi med ?
Som et ledd i fattigdomsbekjempelse arbeider IMPACT Norway (IN) spesielt med funksjonshemmede i utviklingsland. IN arbeider for at funksjonshemming blir hindret, redusert/avhjulpet i betydelig omfang, spesielt blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder.
Ved å initiere og forestå omfattende, kostnadseffektive prosjekter i samarbeid med IMPACT-nettverkets mange lokale organisasjoner, bidrar vi til at funksjonshemmede kan hjelpes mot en mest mulig normal tilværelse, spesielt med sikte på utdanning og arbeid.

Formål: Helse, Fattigdomsbekjempelse, India, Bangladesh, Funksjonshemmede, Kambodsja
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 99 41 13
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 322 1 054 610
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 421 1 095 623
Kostnader innsamling av midler 39 175 75
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 368 965 326
Administrasjonskostnader 87 103 85
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 494 1 243 486
Aktivitetsresultat -73 -148 137
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 125 295 367
Sum eiendeler 125 295 367
Formålskapital 117 191 338
Gjeld 8 104 29
Sum formålskapital og gjeld 125 295 367
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 87,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

IMPACT jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.  For å nå ut til fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder uten tilstrekkelig helsetilbud, har IMPACT utviklet innovative, mobile konsepter som sykehusbåt og sykehustog. IMPACT har prosjekter i 11 land i Afrika og Asia, som implementeres av et nettverk av autonome, nasjonale IMPACT-stiftelser.
 
(Les mer her: link til www.impactnorway.org)

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.