Impact Norway

Imapct Norway er del av et internasjonalt nettverk av uavhengige nasjonale IMPACT-stiftelser.

Les mer

IMPACT NORWAY har følgende fokusområder:

  • Forebygger og avhjelper funksjonshemminger for å bidra til fattigdomsreduksjon
  • Satser på stort volum til lave kostnader for å kunne hjelpe flest mulig
  • Når ut til fattigfolk på landsbygda, ofte til vanskelig tilgjengelige områder
  • Utvikler konsepter som er enkle å videreføre andre steder
  • Mobiliserer ressurser for det globale IMPACT-programmet
  • Har et styre med åtte medlemmer og et råd bestående av åtte ressurspersoner.

Bangladesh er INs hovedsamarbeidsland. Med over 15 millioner funksjonshemmede er utfordringene enorme.
Både det forebyggende arbeidet og enkel kirurgi er vesentlige elementer i vårt arbeid på landsbygda.

Hva arbeider vi med ?
Som et ledd i fattigdomsbekjempelse arbeider IIMPACT NORWAY (IN) spesielt med funksjonshemmede i utviklingsland. IN arbeider for at funksjonshemming blir hindret, redusert/avhjulpet i betydelig omfang, spesielt blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder.

Ved å initiere og forestå omfattende, kostnadseffektive prosjekter i samarbeid med IMPACT-nettverkets mange lokale organisasjoner, bidrar vi til at funksjonshemmede kan hjelpes mot en mest mulig normal tilværelse, spesielt med sikte på utdanning og arbeid.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 13 16 27
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 610 567 1 892
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 623 583 1 919
Kostnader innsamling av midler 75 111 132
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 326 403 1 765
Administrasjonskostnader 85 134 133
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 486 648 2 030
Aktivitetsresultat 137 -65 -111
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 367 244 333
Sum eiendeler 367 244 333
Formålskapital 338 200 265
Gjeld 29 44 69
Sum formålskapital og gjeld 367 244 334
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 87,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

IMPACT jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.  For å nå ut til fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder uten tilstrekkelig helsetilbud, har IMPACT utviklet innovative, mobile konsepter som sykehusbåt og sykehustog. IMPACT har prosjekter i 11 land i Afrika og Asia, som implementeres av et nettverk av autonome, nasjonale IMPACT-stiftelser.

 

(Les mer her: link til www.impactnorway.org)

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.