Impact Norway

Imapct Norway er del av et internasjonalt nettverk av uavhengige nasjonale IMPACT-stiftelser.

Les mer

IMPACT NORWAY har følgende fokusområder:

  • Forebygger og avhjelper funksjonshemminger for å bidra til fattigdomsreduksjon
  • Satser på stort volum til lave kostnader for å kunne hjelpe flest mulig
  • Når ut til fattigfolk på landsbygda, ofte til vanskelig tilgjengelige områder
  • Utvikler konsepter som er enkle å videreføre andre steder
  • Mobiliserer ressurser for det globale IMPACT-programmet
  • Har et styre med åtte medlemmer og et råd bestående av åtte ressurspersoner.

Bangladesh er INs hovedsamarbeidsland. Med over 15 millioner funksjonshemmede er utfordringene enorme.
Både det forebyggende arbeidet og enkel kirurgi er vesentlige elementer i vårt arbeid på landsbygda.

Hva arbeider vi med ?
Som et ledd i fattigdomsbekjempelse arbeider IIMPACT NORWAY (IN) spesielt med funksjonshemmede i utviklingsland. IN arbeider for at funksjonshemming blir hindret, redusert/avhjulpet i betydelig omfang, spesielt blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder.

Ved å initiere og forestå omfattende, kostnadseffektive prosjekter i samarbeid med IMPACT-nettverkets mange lokale organisasjoner, bidrar vi til at funksjonshemmede kan hjelpes mot en mest mulig normal tilværelse, spesielt med sikte på utdanning og arbeid.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Flere vellykkede prosjekter i Bangladesh og Kambodsja preget 2015, mens det blir planlegging av nye program i Nepal, og deretter inn mot Myanmar, som kommer til å dominere i tiden fremover.

 

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 27 0 0
Andre tilskudd 0 74 30
Innsamlede midler 1 892 2 031 2 415
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 919 2 105 2 445
Kostnader innsamling av midler 132 125 154
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 765 1 542 2 140
Administrasjonskostnader 133 155 145
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 030 1 822 2 439
Aktivitetsresultat -111 283 4 884
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 333 429 0
Sum eiendeler 333 429 0
Formålskapital 265 374 91
Gjeld 69 56 217
Sum formålskapital og gjeld 334 430 308
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 93,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.