Hjerte Til Hjerte

Hjerte Til Hjerte, som er et ideelt, ulønnet, dugnadsbasert venneforetak, driver evangelisk informasjonsarbeid og samler inn og videreformidler gaver til sosialt/evangelisk arbeid, fortrinnsvis i India.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 271 270 237
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 271 270 237
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 217 226 234
Administrasjonskostnader 21 22 18
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 238 248 252
Aktivitetsresultat 33 22 -15
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 158 124 102
Sum eiendeler 158 124 102
Formålskapital 158 124 102
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 158 124 102
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.