Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen ble stiftet 22. mars 2009 og er en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende. Hjernesvulstforeningen er tilsluttet og samarbeider med Kreftforeningen som assosiert medlem. Hjernesvulstforeningen er også tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge og International Brain Tumor Association. Hjernesvulstforeningen er organisert med et sentralt ledd og regionale ledd. Hjernesvulstforeningen skal tilstrebe og utvikle et godt samarbeide med de faglige miljøer ved de nevrokirurgiske og nevrologiske avdelinger ved landets universitetssykehus.

Hjernesvulstforeningen har som målsetting å:
a) være til støtte for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende
b) bidra til økt kunnskap blant medlemmer, helsepersonell og befolkningen for øvrig om hva det innebærer å leve med diagnosen hjernesvulst
c) arbeide opp mot politiske myndigheter og andre beslutningstagere for økt relevant forskning og bedre rehabiliteringsmuligheter

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

I 2020 har styret og generalsekretær lagt ned en betydelig innsats for å sikre en god utvikling av foreningen, og herunder en forsvarlig og trygg økonomistyring. Som forening har vi i 2020 lagt oss på samme linje som året før, da vi fikk god tilbakemelding fra både revisor og Innsamlingskontrollen.

HSF har i 2020 mottatt vesentlig økonomisk støtte fra Bufdir og Kreftforeningen. Foreningen fikk i 2020 også støtte fra Stiftelsen Dam til produksjon og distribusjon av boken «Min pasientreise». HSF har samlet sett også i 2020 fått donasjoner med betydelige summer, og dette er vi svært takknemlig for. Når det gjelder utgiftene ble disse i 2020 (sammenlignet med 2019) betydelig redusert pga koronapandemien.

HSF fortsetter arbeidet med å finne best mulig anvendelse for midlene vi får inn. Vi er ganske liten forening, med en liten driftsorganisasjon og et frivillig, ikke betalt styre som legger ned en ikke ubetydelig innsats for at våre aktiviteter skal være gjennomførbare gjennom året – både økonomisk og rent praktisk. I tråd med Innsamlingskontrollens krav til dokumentasjon for anvendelse av midler skal bruk av innsamlede midler gå til foreningens vedtektsfestede formål, og vi følger givernes ønsker innenfor formålene våre.

I 2020 ble det utgitt 4 utgaver av vårt medlemsblad. De fleste av HSFs medlemmer mottar nå bladet som PDF-fil, og det legges i tillegg ut på HSFs nettside. Bladet distribueres ellers til alle nevrologiske og nevrokirurgiske avdelinger ved sykehusene i Norge, til kreftkoordinatorer, Vardesentre med mer. Også sentrale politikere får bladet, og vi ser at de har lagt merke til hvem som representerer foreningen.
2020 har vært et annerledes år, det gjelder også for likepersonsarbeidet til HSF. Foreningens likepersoner har tross utfordringer med nedstenging bidratt på ulike arena for å synliggjøre og være til støtte for de som er rammet, enten som pasient eller som pårørende. De har gjort en fantastisk jobb og brukt sine erfaringer i møte med hundrevis som har hatt behov for vår bistand.

I 2020 har vi jobbet mye med informasjonsarbeid, spesielt ved å sette fokus på tema relatert til våre medlemmers hverdag og å synliggjøre utfordringer som mange sliter med innen økonomi, pakkeforløp og oppfølging underveis. I tillegg har vi ønsket å synliggjøre at de som rammes av en godartet hjernesvulst blir fulgt opp, da mange av disse møter de samme utfordringene som en med en ondartet diagnose, men kanskje ikke samme forståelse for sine komplikasjoner.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 258 321 272
Offentlige tilskudd 1 134 979 932
Andre tilskudd 1 663 1 425 1 839
Innsamlede midler 793 1 455 453
Andre inntekter 771 0 0
Sum anskaffede midler 4 619 4 180 3 496
Kostnader innsamling av midler 157 170 137
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 221 2 803 2 709
Administrasjonskostnader 641 290 314
Finanskostnader 0 1 1
Sum forbrukte midler 4 019 3 264 3 161
Aktivitetsresultat 600 916 335
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 415 2 132 1 095
Sum eiendeler 2 415 2 132 1 095
Formålskapital 1 454 1 452 534
Gjeld 961 679 561
Sum formålskapital og gjeld 2 415 2 131 1 095
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 80,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.