Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen ble stiftet 22. mars 2009 og er en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende. Hjernesvulstforeningen er tilsluttet og samarbeider med Kreftforeningen som assosiert medlem. Hjernesvulstforeningen er også tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge og International Brain Tumor Association. Hjernesvulstforeningen er organisert med et sentralt ledd og regionale ledd. Hjernesvulstforeningen skal tilstrebe og utvikle et godt samarbeide med de faglige miljøer ved de nevrokirurgiske og nevrologiske avdelinger ved landets universitetssykehus.
Hjernesvulstforeningen har som målsetting å: a) være til støtte for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende b) bidra til økt kunnskap blant medlemmer, helsepersonell og befolkningen for øvrig om hva det innebærer å leve med diagnosen hjernesvulst c) arbeide opp mot politiske myndigheter og andre beslutningstagere for økt relevant forskning og bedre rehabiliteringsmuligheter

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Hjernesvulstforeningen vil spesielt trekke frem interessepolitisk arbeid og samarbeidet med Norsk Hjernekreftnettverk for å få på plass mer presis diagnostisering og behandling av høygradige hjernesvulster. Dette arbeidet fortsetter i 2022 og vi tar sikte på å få til en ordning hvor norske pasienter også vil få tilgang til personlig funksjonell profilering av deres hjernesvulster utenfor kroppen, for å kunne målrette behandlingen og bidra til nye behandlingsprotokoller.

Formål: Kreft, Likepersonstjeneste, Informasjonsarbeid, Hjernesvulst, Hjernekreft
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 275 255 258
Offentlige tilskudd 1 676 1 596 1 134
Andre tilskudd 1 243 1 492 1 663
Innsamlede midler 1 778 1 655 793
Andre inntekter 316 309 771
Sum anskaffede midler 5 288 5 307 4 619
Kostnader innsamling av midler 171 147 157
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 5 463 2 244 3 221
Administrasjonskostnader 184 150 641
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 5 818 2 541 4 019
Aktivitetsresultat -530 2 766 600
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 155 4 380 2 415
Sum eiendeler 4 155 4 380 2 415
Formålskapital 4 048 4 219 1 454
Gjeld 107 161 961
Sum formålskapital og gjeld 4 155 4 380 2 415
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 90,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Grunnet utbetaling av forskningsmidler på samlet kr 3 000 000,- i 2021 viser årets regnskap et lite underskudd. Foreningens økonomi og økonomistyring er god, og dette enkeltstående tilfellet med merforbruk på kostnadssiden er noe det ikke legges opp til å gjenta.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.