Hanano Development Organisation

Hanano Development Organization er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2008 av en gruppe norsk-somaliere ungdommer. Det er en organisasjon som tar seg av fattige og vanskelig stilte mennesker i Somalia i tillegg hjelper vi til når det oppstår naturkatestrofer.

Les mer

Foreningens formål

Foreningens formål er å støtte fattige mennesker i Somalia og bistandsarbeid i form av naturkatastrofe som tørke, epedemi og lignende. Vi hjelper også ungdommer som er bosatt Norge med tanke på veiledning og rådgivning samt motivere til å bli integrert i det norske samfunnet.

Vårt arbeid er som følgende:

  • Bistå ved naturkatastrofer
  • Gi utdanning til fattige barn
  • Hjelpe funksjonshemmede
  • Bidra med å spre kunnskap blant de fattige
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 271 2 640 350
Andre inntekter 1 1 1
Sum anskaffede midler 1 272 2 641 351
Kostnader innsamling av midler 0 8 2
Andre kostnader til anskaffelse av midler 53 56 56
Kostnader til organisasjonens formål 1 022 2 372 140
Administrasjonskostnader 21 19 8
Finanskostnader 4 4 2
Sum forbrukte midler 1 100 2 459 208
Aktivitetsresultat 172 182 559
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 13 13 13
Omløpsmidler 1 052 881 699
Sum eiendeler 1 065 894 712
Formålskapital 1 065 893 712
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 1 065 893 712
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.