Forut Solidaritetsaksjon For Utvikling

 FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og junior og barneorganisasjonen JUBA. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. Operativ i fem land FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land). 

Les mer

Informasjon i Norge Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag, FORUT har rammeavtale med NORAD for sitt informasjonsarbeid. Internasjonalt rusmiddelprosjekt – ADD FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i.

Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Kampanjer i skoler og barnehager FORUT driver en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 37 100 34 150 30 952
Andre tilskudd 891 905 680
Innsamlede midler 18 038 18 040 17 973
Andre inntekter 766 705 677
Sum anskaffede midler 56 795 53 800 50 282
Kostnader innsamling av midler 4 496 4 302 4 288
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 916 1 844 1 753
Kostnader til organisasjonens formål 46 837 41 884 45 604
Administrasjonskostnader 1 464 1 608 1 472
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 54 713 49 638 53 117
Aktivitetsresultat 2 082 4 162 -2 835
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 1 185 985 898
Omløpsmidler 34 812 33 827 29 793
Sum eiendeler 35 997 34 812 30 691
Formålskapital 28 390 30 617 26 283
Gjeld 7 607 4 196 4 408
Sum formålskapital og gjeld 35 997 34 813 30 691
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 75,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.