Forut Solidaritetsaksjon For Utvikling

 FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med utviklingssamarbeid i seks land i Afrika og Asia. FORUT mobiliserer barn og unge i Norge gjennom informasjonskampanjer i barnehager og skoler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv. 
FORUT er en forkortelse for solidaritetsaksjon FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba. 
FORUT er Innlandets bistandsorganisasjon, med hovedkontor på Gjøvik. 
 

Les mer

FORUT arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. FORUT mener at utvikling krever en helhetlig tilnærming og arbeider på seks områder som virker sammen: barns rettigheter, likestilling, alkohol- og narkotikaforebygging, psykisk helse, arbeid og inntekt, og godt styresett. FORUT har rammeavtale med Norad.

FORUT arbeider for å skape lokal, nasjonal og internasjonal bevissthet på behovet for en effektiv ruspolitikk som reduserer skadelig rusbruk. 
Vi ønsker å gi undertrykte og underpriviligerte barn en stemme.  FORUT arbeider for beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter.
Kvinners utvikling er avgjørende for samfunnsutviklingen. FORUT arbeider for likestilling, kvinners rettigheter og mot alle former for undertrykking av kvinner, og vil styrke kvinners økonomiske uavhengighet. 
FORUT støtter også kvinnearbeidsplasser i sør med import av varer som selges i Norge. 

 God psykisk helse er en forutsetning for all utvikling, FORUT arbeider med å bryte ned stigma, forebygge dårlig psykisk helse og etablere behandlingstilbud. 
 
 FORUT driver en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn og unge i FORUTs samerbeidsland. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

FORUTs partnerorganisasjoner har i stor grad evnet å gjennomføre sine planer, på tross av nok et krevende år med koronapandemi og økende global fattigdom og ulikhet. I tillegg har de evnet å mobilisere og levere på akutt covidrelatert nødhjelpsarbeid, i form av mat, vann, smittevernsutstyr, medisiner og beskyttelse der dette har vært mulig og innenfor de rammene Norad har satt for omdisponering av midler.   
Vi har satt viktige avtrykk i den globale alkohol- og narkotikapolitikken. I Vest-Afrika har flere land, med støtte fra vår partner West African Alcohol Policy Alliance (WAAPA), gjort store framskritt i året som gikk. Liberia og Sierra Leone utviklet i 2021 utkast til nasjonal alkoholpolitikk (National Alcohol Policy). I Gambia var utkastet til policy, som ble produsert i i 2020, ute på høring i 2021 og vil sannsynligvis bli vedtatt i 2022. I Nigeria gjenstår nå kun en siste formell behandling i regi av landets helsedepartement før den nasjonale alkoholpolitikken vedtas. 
Våre partnerorganisasjoner har mobilisert og påvirket sine myndigheter i WHOs konsultasjoner med medlemslandene om alkoholhandlingsplanen som skal vedtas i mai 2022. GAPA (der FORUT utgjør sekretariatet) gjennomførte 12-14 oktober en meget vellykket global virtuell konferanse, som foregikk i tre tidssoner med like hovedinnledninger og regionale paneldiskusjoner. I tillegg har FORUTs dyktige medarbeidere hatt innlegg på FNs Commission on Narcotic Drugs i Wien og på det internasjonale alkoholforskersymposiet KBS, arrangert av Kettil Bruun Society i Helsinki. 
Krisetelefoner og annen kriseberedskap for barn og unge har vist seg svært viktig gjennom nok et år med pandemi og nedstenging, og FORUTs partnerorganisasjoner har opplevd et rekordhøyt antall henvendelser og reddet mange barn ut av vold og barneekteskap. 
 
6.januar 2021 ble den barnepsykiatriske klinikken ved Kanti Hospital i Katmandu, som er finansiert av FORUT, offisielt åpnet av Nepals helseminister. Dette innledet et år med viktige gjennomslag for psykisk helse i FORUTs utviklingssamarbeid. En omfattende prosess med FORUT, CWIN og norsk og nepalesisk fagmiljø resulterte i en søknad etter invitasjon til Norad om å utvikle Nepals struktur for arbeidet med psykisk helse. Prosjektet mottok 10 millioner i støtte i desember. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein ba om et møte med FORUT og vår partner CWIN på sin digitale rundreise til Nepal. 
I oktober var FORUTs grunnleggere, eierorganisasjoner, ansatte, ildsjeler og samarbeidspartnere samlet til jubileumsseminar og -middag, en sterk og stolt markering av så mange menneskers innsats og engasjement i 40 år.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 36 650 37 100 34 150
Andre tilskudd 1 069 891 905
Innsamlede midler 15 382 18 038 18 040
Andre inntekter 471 766 705
Sum anskaffede midler 53 572 56 795 53 800
Kostnader innsamling av midler 4 244 4 496 4 302
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 611 1 916 1 844
Kostnader til organisasjonens formål 44 916 46 837 41 884
Administrasjonskostnader 1 163 1 464 1 608
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 51 934 54 713 49 638
Aktivitetsresultat 1 638 2 082 4 162
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 985 1 185 985
Omløpsmidler 35 603 34 812 33 827
Sum eiendeler 36 588 35 997 34 812
Formålskapital 26 013 28 390 30 617
Gjeld 10 576 7 607 4 196
Sum formålskapital og gjeld 36 589 35 997 34 813
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 72,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Regnskapet for 2021 viser et aktivitetsresultat på kr 6 897 920. I et aktivitetsregnskap føres alle inntekter og utgifter det året de mottas/brukes. Et positivt aktivitetsregnskap betyr at vi har hatt større tilskudd i 2021 enn vi har vært i stand til å bruke til formålet.    
 
Overskuddet skyldes i hovedsak at vi i desember 2021 mottok kr 10 000 000 fra Norad til et prosjekt for oppbygging av psykisk helse-tjenester i Nepal. Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i 2022 og er ikke belastet driften i 2021. Dette vil medføre at regnskapet vil få et underskudd i 2022. 
  
FORUT hadde et beregnet overskudd på driften på kr 2 294 352 mot et budsjett på kr  
847 358. Overskuddet består av kr 1,2 millioner i lavere kostnader og resten som økte inntekter. 
 
FORUT har en sunn økonomi. Regnskapet er utarbeidet med forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at forutsetningen er til stede.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.