Foreningen For Hjertesyke Barn

Foreningen for hjertesyke barn er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjertesyke barn og unge, deres familier, og familier som har mistet sitt hjertesyke barn. Foreningen ble stiftet i 1976 av foreldre som selv hadde hjertesyke barn. Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Antall medlemmer er ca 5000. 

Les mer

Foreningen for hjertesyke barns visjon er at alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Dette innebærer at FFHB favner alle barn som lider av hjertesykdom – ikke bare de som er medlemmer hos oss. Opplevelsen av et godt liv er subjektiv. Foreningen for hjertesyke barn tilstreber at hvert enkelt barn og hver enkelt familie skal gis det beste tilbudet ut i fra deres situasjon og behov. Hvert år fødes det i Norge mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil. Over 90 prosent av dem som fødes med en hjertesykdom kan i dag behandles, og stadig flere overlever. Det lever 9.000 barn under 18 år i Norge med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil og dobbelt så mange over 18 år. Medfødt hjertefeil er den nest største kroniske barnesykdommen.

Hva gjør foreningen for hjertesyke barn?

  1. Tilgjengelig informasjon om ulike hjertesykdommer, om operasjoner, sykehusopphold, opptrening, tilrettelegging i barnehage og skole med mer. Medlemsblad med fagstoff fire ganger i året.
  2. Råd og veiledning til foreldre med blant annet ”hjertetelefonen” som betjenes av psykolog, og ”Hjerteadvokaten” som bistår i juridiske spørsmål.
  3. Erfaringsutveksling og sosiale nettverk for både barn og foreldre gjennom samlinger, aktiviteter, utflukter, foredrag med mer. Likemannsarbeid som blant annet tilbyr sorgsamlinger.
  4. Politisk arbeid og lobbyvirksomhet.
  5. Støtte til forskning, nytt medisinsk utstyr og videreutdanning av helsepersonell.
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 351 610 718
Offentlige tilskudd 2 058 1 805 1 644
Andre tilskudd 3 329 396 546
Innsamlede midler 19 227 15 336 16 750
Andre inntekter 5 220 5 471 6 495
Sum anskaffede midler 30 185 23 618 26 153
Kostnader innsamling av midler 3 962 3 346 5 584
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 621 2 733 3 772
Kostnader til organisasjonens formål 15 121 14 721 14 671
Administrasjonskostnader 4 131 4 233 4 823
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 25 835 25 033 28 850
Aktivitetsresultat 4 350 -1 415 -2 697
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 820 1 388 216
Omløpsmidler 19 137 13 201 15 974
Sum eiendeler 19 957 14 589 16 190
Formålskapital 16 167 11 818 13 234
Gjeld 3 789 2 770 2 956
Sum formålskapital og gjeld 19 956 14 588 16 190
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 79,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.