Fokus Forum For Kvinner Og Utviklingsspørsmål

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. 

Les mer

FOKUS’ overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.

FOKUS består av 64 organisasjoner. Det omfatter kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

FOKUS ble formelt etablert i 1995 av 41 kvinneorganisasjoner i Norge, men opprinnelsen går tilbake til 1989 da kvinneorganisasjonene innledet et samarbeid rundt TV-aksjonen “Kvinner i den 3. verden”. Med midler fra TV-aksjonen ble det opprettet et sekretariat som formidlet støtte til kvinneorganisasjoner i Norge som drev prosjektvirksomhet i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sør.

I 2005 fikk FOKUS igjen tildelt TV-aksjonen (”Drømmefanger”) denne gangen med tema vold mot kvinner

FOKUS’ arbeid har basis i kvinneorganisasjoner i Norge sin kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Dette er vårt bidrag til utvikling.

FOKUS prioriterer følgende temaområder:
Kvinner og klima, kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners politiske rettigheter og kvinners økonomiske rettigheter.

FOKUS er nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.

Les mer www.fokuskvinner.no.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 103
Offentlige tilskudd 29 976
Andre tilskudd 666
Innsamlede midler 253
Andre inntekter 9
Sum anskaffede midler 31 007
Kostnader innsamling av midler 56
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 29 203
Administrasjonskostnader 2 173
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 31 432
Aktivitetsresultat -425
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler
Omløpsmidler 10 563
Sum eiendeler 10 563
Formålskapital 1 528
Gjeld 9 035
Sum formålskapital og gjeld 10 563
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 77,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.