Dream Learn Work Norway


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. Dream Learn Work Norway ble godkjent i 2020. Regnskap og nøkkeltall vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3. kvartal 2021.

Aktivitetsregnskap 2020
Medlemsinntekter 370
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 78
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 448
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 400
Administrasjonskostnader 23
Finanskostnader 1
Sum forbrukte midler 424
Aktivitetsresultat 24
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 150
Sum eiendeler 150
Formålskapital 150
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 150
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.