Dråpen I Havet

Dråpen i Havet er en humanitær frivillig organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre.

Organisasjonen ble grunnlagt etter initiativ fra Trude Jacobsen, som nå er generalsekretær for Dråpen i havet. Dråpen i Havet er i dag tilstede med frivillige koordinatorer og hjelpearbeidere i flere flyktningleirer i Hellas. Siden starten i september 2015, har over 5500 frivillige fra hele 60 ulike land bistått i vårt arbeid.

Organisasjonen arbeider med å koordinere frivillig hjelpearbeid i Hellas, samt å samle inn og distribuere nødvendig utstyr og økonomisk støtte til tiltak for å bistå flyktninger som ankommer Europa. Støtten kanaliseres både via egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidet er i stor grad basert på frivillig, ulønnet arbeidskraft, noe som gjør at donasjoner i all hovedsak går direkte til mat, klær og utstyr direkte til flyktningene. For å sørge for verdig distribusjon av klær og nødvendige artikler som flyktningene trenger har Dråpen i Havet opprettet og driftet tre Drop Shops siden 2017. Dråpen i Havet organiserer også aktiviteter i og rundt flyktningleirene så som undervisning, barneaktiviteter, mor-barn-sentre og systue.

Dråpen i Havet ble i desember 2015 tildelt pris fra UNHCR og Aegean University på øya Chios, som beste frivillige organisasjon, samt prisen Norske helter for beste initiativ.

Les mer på vår nettside www.dråpenihavet.no og følg oss gjerne på Facebook: @drapenihavet.no og/eller Instagram drapenihavet.no og Twitter: @drapenihavet

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 260 0 0
Innsamlede midler 12 566 7 691 5 620
Andre inntekter 185 431 510
Sum anskaffede midler 13 011 8 122 6 130
Kostnader innsamling av midler 910 421 114
Andre kostnader til anskaffelse av midler 280 35 0
Kostnader til organisasjonens formål 7 991 5 822 5 716
Administrasjonskostnader 920 634 558
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 10 101 6 912 6 388
Aktivitetsresultat 2 910 1 210 -258
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 7 363 3 049 1 644
Sum eiendeler 7 363 3 049 1 644
Formålskapital 5 817 2 414 1 204
Gjeld -1 546 636 441
Sum formålskapital og gjeld 4 271 3 050 1 645
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 92,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.